W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.232.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 0050.380.2023
Status uchylone
Uwagi Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.20.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia obniżonych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta Cieszyna oraz wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr 0050.232.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XII/128/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. Poz. 7625 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1

 1. Ustalić, z zastrzeżeniem w ust. 4, wysokość stawek czynszu (w zł/m2) za dzierżawę lub najem gruntów miejskich oddanych dzierżawcom lub najemcom w drodze umowy na następujące cele:
Opłaty miesięczne  
1. Tereny przemysłowe:  
I strefa 3,77 zł
II strefa 2,97 zł
III strefa 2,58 zl
2. Tereny handlowo - usługowe:  
I strefa 15,04 zl
II strefa 12,57 zł
III strefa 7,53 zł
3. Ogródki letnie i stałe:  
I strefa 11,89 zł
II strefa 9,80 zl
III strefa 6,11 zł
4. Tereny zajęte pod garaże:  
I strefa 2,33 zł
II strefa 2,01 zł
III strefa 1,84 zł
5. Tereny wokół budynków wspólnot mieszkaniowych:  
- działki wokół bud. wielorodzinnych 0,04 zł
6. Tereny zajęte pod miejsca postojowe, parkingi i place manewrowe 3,37 zł
7. Tereny zajęte pod dojścia i dojazdy do budynków 2,24 zł
8. Tereny zajęte pod lokalizację kontenerów na odzież używaną (stawka za pojemnik) 42,31 zł
Opłaty roczne  
9. Tereny przeznaczone na cel rolny (stawka za ha) 240,12 zł
10. Tereny przeznaczone na cel rekreacyjny 0,54 zł
11. Miejsca parkingowe dla wspólnot mieszkaniowych 3,60 zł
12. Tereny trwale ogrodzone (na powiększenie nieruchomości) 6,00 zł
13. Miejsca przeznaczona pod lokalizację wiat śmietnikowych i pojemników na odpady 10,58 zł
14. Ogrody przydomowe (działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Cieszyn, stanowiące rezerwę pod przyszłą drogę) 1,00 zł
 1. Ustalić za dzierżawę oraz najem gruntów i budynków na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną roczną stawkę czynszu w wysokości 0,01 zł/m2 powierzchni, przy czym minimalna wysokość rocznego czynszu wynosi 30,00 zł netto. Stawka nie ma zastosowania do umów zawieranych przez gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do mienia, które zostało im przekazane przez Gminę Cieszyn.
 2. Do stawek czynszu, o których mowa powyżej dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem nie dotyczą gruntów w pasie drogowym, których zajęcie, opłaty za zajęcie i kary pieniężne są uregulowane w ustawie o drogach publicznych.
 4. Stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem nie mają zastosowania w stosunku do nieruchomości oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, wynajmowanym lub wydzierżawianym przez te jednostki.

§ 2

W sytuacji, jeśli obliczony według stawek, o których mowa w § 1 miesięczny czynsz dzierżawny (najmu) netto wynosi mniej niż 10,00 zł dopuszcza się możliwość uiszczania go jednorazowo za cały rok z góry do 31 marca każdego roku.

§ 3

 1. Ustalić wysokość odszkodowania (opłaty) z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn bądź będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Cieszyn w wysokości podanej § 1 zarządzenia.
 2. W przypadku, gdy nieruchomość, wykorzystywana jest bezumownie na cele inne niż wskazane w § 1 zarządzenia, wysokość odszkodowania (opłaty) za bezumowne korzystanie jest określana każdorazowo przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 4

Przyjąć zasadę rozliczania czynszu proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

§ 5

Wysokość stawek podanych w § 1 jest obowiązująca w przypadku dzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Stawki te są również stawkami wyjściowymi w przetargach na dzierżawę lub najem nieruchomości z uwzględnieniem rocznych waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do roku ogłoszenia przetargu.

§ 6

Zmiana sposobu przeznaczenia gruntu powoduje zmianę wielkości stawki zgodnie z § 1.

§ 7

Dla nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych na inne cele niż określone w tabeli w § 1 zarządzenia każdorazowo wysokość stawki określa Burmistrz Miasta Cieszyna.

§ 8

Burmistrz Miasta Cieszyna w uzasadnionych przypadkach może dokonać podwyższenia bądź obniżenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem, o których mowa w § 1.

§ 9

 1. Wysokość czynszu za dzierżawę lub najem określona w kwotach netto podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na rok kolejny w przypadku, gdy wartość podwyżki nie przekracza 15,00 zł.
 2. Czynsz, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, powinien być płacony w terminach określonych w zawartych umowach.

§ 10

Integralną częścią zarządzenia jest załącznik z podziałem strefowym Miasta Cieszyna.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Cieszyna oraz dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych dysponujących nieruchomościami Gminy Cieszyn na podstawie tytułu prawnego innego niż trwały zarząd.

§ 12

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.20.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia obniżonych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta Cieszyna oraz wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

§ 13

 1. Zarządzenie podlega publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 2. Dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zastosowanie mają zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna, o których mowa w § 12.
Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do zarządzenia Burmistrza
Miasta Cieszyna nr 0050.232.2021
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Podział Miasta Cieszyna na strefy

Strefa I - rejon w obrębie ulic:

3-go Maja, K. Miarki do skrzyżowania z Ks. Świeżego, Ks. Świeżego, Stalmacha do skrzyżowania z Placem Kościelnym, Plac Kościelny, Wyższa Brama, Plac Wolności, Kochanowskiego, Michejdy, Zamkowa, Aleja Łyska.

W tym ulice: Limanowskiego, Srebrna, Ratuszowa, Sejmowa, Trzech Braci, Śrutarska, Nowe Miasto, Pokoju, Regera, Szersznika, Szeroka, Rynek, Głęboka, Olszaka, Stary Targ, Mennicza, Kiedronia, Bóżnicza, J. Matejki, Przykopa, Schodowa, Plac Kościelny.

Strefa II - ulice (teren w odległości 30 m od osi drogi):

Graniczna (od przejścia granicznego do skrzyżowania z ulicą Bielską), Frysztacka, Liburnia, Stawowa, Bielska, Korfantego, Katowicka, Kolejowa, Garncarska, Bobrecka, Górna.

Strefa III - pozostałe tereny do granic administracyjnych Miasta.

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego