W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.117.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
Status Obowiązujące
Uwagi Wyznaczam 02 marca 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 16 marca 2021 r. jako dzień ich zakończenia.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.117.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
 2. Wyznaczam 02 marca 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 16 marca 2021 r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oddelegowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w pracach Zespołu.
 2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Helenę Smolarz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 marca 2021 roku.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w Uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Zespół powołany Zarządzeniem Nr 1010.12.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z dnia 16 marca 2021 roku.

W ramach konsultacji, w okresie od 2 do 16 marca 2021 roku, opinie można było zgłaszać w formie pisemnej:

 • poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Zgodnie z par. 3 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 18 marca 2021 r.

Członkowie Zespołu ds. konsultacji:

Helena Smolarz - Przewodniczący Zespołu
Renata Zając
Paulina Pilarz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane