W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.88.2021 - ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Solnej 8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.88.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 7 pkt 4 Uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

§ 1

Ogłaszam II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w suterenie budynku przy ul. Solnej 8 w Cieszynie, składającego się z przedpokoju, kuchni, pokoju i łazienki o łącznej pow. 39,40 m2 oraz dwóch komórek o łącznej pow. 3,9 m2 wraz z udziałem do działki nr 80/7 obr. 45 o pow. 313 m2 w 433/6223 części objętej księgą wieczystą nr BB1C/00097035/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 50 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie tut. Urzędu i podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Wiadomościach Ratuszowych", na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na serwisach internetowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 będącego własnością Gminy Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Solnej 8 w Cieszynie wraz z udziałem w 433/6223 części do działki nr 80/7 obr. 45 o pow. 313 m2, obj. KW Nr BB1C/00097035/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Lokal położony jest w suterenie budynku i składa się z przedpokoju, kuchni, pokoju i łazienki o łącznej pow. 39,40 m2 oraz dwóch komórek o łącznej pow. 3,9 m2 (łączna powierzchnia użytkowa 43,30 m2). W budynku znajdują się instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, brak instalacji c.o. - mieszkanie ogrzewane piecem kaflowym. Podłogi i posadzki wykonane z wykładzin PCV i płytek ceramicznych. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa płycinowa. Lokal w pogorszonym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość znajduje się w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna teren nieruchomości znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem B2MU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do przekształceń w kierunku funkcji śródmiejskich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość jest obciążona prawem użytkowania, które wygasa z chwilą nabycia lokalu przez podmiot/osobę, która wygra przetarg.

Decyzją nr A/317/2018 z dnia 27.04.2018 r. wydaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego, opisana nieruchomość została objęta układem urbanistycznym miasta Cieszyna.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 24 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 09.30.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 5 000,- zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę Spółki, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter - pokój 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 479 42 30, 33 479 42 32.

Cieszyn, dnia 17.02.2021 r.

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane