W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.697.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.697.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. w § 18 w pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
  "4) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (symbol: SRM):
  a) Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej,
  b) Referat Planowania Przestrzennego,",
 2. w § 22:
  a) w ust. 2 pkt 2 wykreślam lit. i),
  b) w ust. 3 pkt 1 wykreślam lit. f),
 3. w § 23 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Wydział Finansowy

1. Zakres działania:

 1. Referat Budżetu:
  1. planowanie budżetu wraz z przygotowaniem projektów uchwał oraz jego wykonywanie,
  2. zapewnianie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami oraz środkami zewnętrznymi,
  3. opracowywanie prognoz i analiz finansowych niezbędnych dla pozyskiwania pożyczek, kredytów i dotacji,
  4. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu i planu finansowo-rzeczowego,
  5. sporządzanie sprawozdań budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie i zbiorczych dla Gminy Cieszyn,
  6. sporządzanie sprawozdań finansowych dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie i zbiorczych dla Gminy Cieszyn,
  7. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie stanu i obrotu środkami trwałymi Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  8. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
  9. gospodarowanie funduszem płac,
  10. wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
  11. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  12. koordynacja, nadzór i dokonywanie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta Cieszyna wraz z jednostkami organizacyjnymi,
  13. sporządzanie zbiorczych deklaracji VAT i zbiorczych JPK dla Miasta Cieszyna jako czynnego podatnika VAT
  14. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  15. inicjowanie inwentaryzacji majątku Urzędu oraz bieżące aktualizowanie ewidencji wartościowej,
  16. sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał oraz dokonywanie zmian i monitorowanie,
  17. zapewnienie zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z budżetem Gminy,
  18. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowej - Podatkowej (CSIFP),
 2. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
  1. przygotowywanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
  2. prowadzenie wymiaru i poboru należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
  3. prowadzenie postępowania upominawczego w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  4. prowadzenie pełnej obsługi księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  5. prowadzenie obsługi kasowej,
  6. współpraca z sądami powszechnymi w sprawach nieruchomości objętych licytacją,
  7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących wyrażenia zgody przez Burmistrza Miasta na umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności i rozłożenie należności na raty w zakresie podatków stanowiących dochody gminy, dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy,
  8. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
  9. prowadzenie wszystkich spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych,
  10. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowej - Podatkowej (CSIFP),
  11. prowadzenie pełnej obsługi księgowej dochodów budżetowych,
  12. prowadzenie ewidencji należności i wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz windykacji w trybie egzekucji administracyjnej,
  13. prowadzenie obsługi księgowej i windykacji dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne pobieranych na podstawie porozumienia ze Starostwem,
  14. prowadzenie windykacji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności publiczno-prawnych,
  15. prowadzenie windykacji należności cywilno-prawnych,
  16. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których organ Gminy ma uprawnienia organu egzekucyjnego,
  17. prowadzenie spraw w zakresie zajęć wierzytelności przez komorników,
  18. fakturowanie sprzedaży i prowadzenie rozliczeń podatku należnego od towarów i usług,
  19. prowadzenie obsługi kasowej, łącznie z prowadzeniem zbiorczej dokumentacji kas gotówkowych na obiektach sportowych,
  20. prowadzenie obsługi księgowej działalności nie objętych sprawozdawczością budżetową,
  21. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym pomocy de minimis,

3. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol FN.1,
 2. Referat Budżetu - symbol FN-I,
  1. Kierownik Referatu Budżetu - symbol FN-I.1,
  2. Stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu- symbol FN-I.2,
  3. Stanowisko ds. wynagrodzeń - symbol FN-I.3,
  4. Stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - symbol FN-I.4,
  5. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego - symbol FN-I.5,
  6. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych - symbol FN-I.6,
  7. Stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych - symbol FN-I.7,
  8. Stanowisko ds. likwidatury i księgowości - symbol FN-I.8,
  9. Stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej - symbol FN-I.9,
  10. Stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku FN-I.10,
 3. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji - symbol FN-II,
  1. Kierownik Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji - symbol FN-II.1,
  2. Stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków - symbol FN-II,
  3. Stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej - symbol FN-II.3,
  4. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej - symbol FN-II.4,
  5. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-II.5,
  6. Stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-II.6,
  7. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - symbol FN-II.7,
  8. Stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych - symbol FN-II.8,
  9. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych - symbol FN-II.9,
  10. Stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych - symbol FN-II.10,
  11. Stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi symbol - FN-II.11,
  12. Stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży - FN-II.12.

4. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (FN.1) zastępuje Kierownik Referatu Budżetu (FN-I.1),
 2. W Referacie Budżetu obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (FN-I.1), zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9),
  2. stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) zastępuje stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
  3. stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) zastępuje stanowisko ds wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10), i stanowisko ds. rozliczeń VAT, i księgowości - symbol (FN-I.4),
  4. stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - (FN-I.4) zastępuje stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10),
  5. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6),
  6. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) lub stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7),
  7. stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) lub stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8),
  8. stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7),
  9. stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
  10. stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10) zastępuje stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości (FN-I.4),
 3. W Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków (FN-II) oraz stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-II.3) zastępują się wzajemnie,
  2. stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej (FN-II.4) i stanowisko ds. księgowości podatkowej (FN-II.5) zstępują się wzajemnie,
  3. stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej (FN -IIPD.6) zastępuje stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo -dochodowej (FN-II.4) oraz stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych - (FN-II.10),
  4. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-II.7) i stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży - FN-II.12 zastępują się wzajemnie,
  5. stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych (FN-II.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-II.9),
  6. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-II.9) zastępuje stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych (symbol FN-II.8),
  7. stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat (FN-II.10) zastępuje stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-II.3) oraz stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo -dochodowej (FN-II.4),
  8. stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN.IIPD.11) zastępuje Kierownik Referatu Dochodów (FN-II.1),
  9. stanowisko ds. księgowości, obsługi kas Urzędu Miejskiego i fakturowania sprzedaży (FN-II.12) stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-II.7) oraz stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-II.9).",
 1. w § 25 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

1. Zakres działania:

 1. Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej:
  1. prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami strategii rozwoju miasta,
  2. prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami gminnego programu rewitalizacji,
  3. opracowywanie raportu o stanie Gminy Cieszyn,
  4. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego społecznego i przestrzennego rozwoju miasta Cieszyna,
  5. opracowywanie ocen i prognoz gospodarczych społecznego i przestrzennego rozwoju miasta,
  6. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów rozwojowych miasta,
  7. opracowywanie wieloletniego planu inwestycji wraz ustalaniem źródeł ich finansowania w ramach procedury tworzenia i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  8. koordynowanie działań w zakresie rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej takiej jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, sieć cieplna,
  9. współdziałanie z gestorami pozostałej infrastruktury technicznej w zakresie zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta, m.in. zgodnie z ustaleniami planów miejscowych oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  10. prowadzenie sprawozdawczości w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonywanie czynności związanych z wyznaczaniem lub zmianą obszaru aglomeracji w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne,
  11. przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych w zakresie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach inicjatyw lokalnych,
  12. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna w zakresie tzw. budżetu obywatelskiego,
  13. koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej,
  14. realizacja zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  15. nadzorowanie funkcjonowania Dworca Cieszyn,
  16. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacji miejskiej wykonywanej na terenie Cieszyna,
  17. dokonywanie uzgodnień w ramach wydawanych przez Starostę Cieszyńskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
  18. obsługa czynności nadzorczych nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Cieszyn posiada udziały,
  19. koordynowanie współpracy i korespondencji ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi, których Gmina Cieszyn jest członkiem,
  20. koordynowanie działań związanych z udziałem Gminy Cieszyn w konkursach dotyczących zrealizowanych inwestycji.
  21. prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie tym podmiotom zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
  22. sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
  23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na prowadzenie żłobków klubów dziecięcych,
 2. Referat Planowania Przestrzennego:
  1. prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
  2. wykonywanie czynności związanych z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach:
   • ustalania i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalania warunków zabudowy,
   • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
   • ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • wydawania wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
   • wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. wydawanie, na podstawie ustawy Prawo budowlane, zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  7. wydawanie, na podstawie ustawy o rewitalizacji, zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji,
  8. wydawanie, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej,
  9. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z podziałami nieruchomości,
  11. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w procedurze podziałów nieruchomości z gminnego zasobu.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol SRM.1,
 2. Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej - symbol SRM-I,
  1. Kierownik Referatu - symbol SRM-I.1,
  2. Stanowisko ds. strategii i rozwoju - symbol SRM-I.2,
  3. Stanowisko ds. transportu zbiorowego - symbol SRM-I.3,
  4. Stanowiska ds. SIP i inicjatyw lokalnych - symbol SRM-I.4.
 3. Referat Planowania Przestrzennego - symbol SRM-II,
  1. Kierownik Referatu - symbol SRM-II.1,
  2. Stanowiska ds. planowania przestrzennego - symbol SRM-II.2 i SRM-II.6,
  3. Stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy - symbol SRM-II.3,
  4. Stanowisko ds. decyzji podziałowych - symbol SRM-II.4,
  5. Stanowisko ds. wydawania zaświadczeń - symbol SRM-II.5.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (SRM-1) zastępuje Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (SRM-II.1).
 2. W Referacie Strategii i Infrastruktury Miejskiej obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (SRM-I.1) zastępuje stanowisko ds. transportu zbiorowego (SRM-I.3),
  2. stanowisko ds. strategii i rozwoju (SRM-I.2) jest zastępowane przez stanowisko ds. transportu zbiorowego (SRM-I.3) oraz stanowisko ds. SIP i inicjatyw lokalnych (SRM-I.4)
  3. stanowisko ds. transportu zbiorowego (SRM-I.3) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (SRM-I.1),
  4. stanowisko ds. SIP i inicjatyw lokalnych (SRM-I.4) jest zastępowane przez stanowisko ds. strategii i rozwoju (SRM-I.2).
 3. W Referacie Planowania Przestrzennego obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (SRM-II.1) zastępuje stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.2),
  2. stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.2) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (SRM-II.1),
  3. stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (SRM-II.3) jest zastępowane przez stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.6),
  4. stanowisko ds. decyzji podziałowych (SRM-II.4) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (SRM-II.1),
  5. stanowisko ds. wydawania zaświadczeń (SRM-II.5) jest zastępowane przez stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (SRM-II.3), stanowisko ds. decyzji podziałowych (SRM-II.4) oraz stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.6),
  6. stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.6) jest zastępowane przez stanowisko ds. planowania przestrzennego (SRM-II.2) oraz stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (SRM-II.3).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem zmiany w § 1 pkt 2, która wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego