W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.19.2021 - ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Cieszynie przy ulicy Katowickiej

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Katowickiej

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.19.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Katowickiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r, poz. 7625)

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/7 obr. 69 o pow. 3,9964 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00007427/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 3 280 000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie tut. Urzędu i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl, miastocieszyn.geoportal2.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych" i w prasie codziennej ogólnokrajowej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 254/7 obr. 69 o pow. 3,9964 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Katowickiej zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00007427/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest na północ od centrum miasta Cieszyna, przy ul. Katowickiej w odległości ok. 2 km od ścisłego centrum miasta (Rynek). W odległości ok. 230 m na północ od działki przebiega droga ekspresowa S52 (Cieszyn - Bielsko-Biała) - zjazd na drogę ekspresową możliwy z ul. Katowickiej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega także droga publiczna ul. Katowicka. Po drugiej stronie ulicy Katowickiej znajduje się restauracja McDonald's, stacja paliw Lotos oraz obiekty handlowe Action i Netto, od strony północnej ulica Letnia oraz sąsiedztwo ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej, a dalej zjazd na drogę ekspresową S52. Od wschodu znajdują się tereny zielone, niezabudowane, natomiast od południa sąsiedztwo terenów cmentarza komunalnego. Przez północną część działki przebiegają sieci wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, w zasięgu znajduje się sieć elektroenergetyczna i kanalizacyjna. W północno-wschodniej części działki posadowiony jest słup sieci elektroenergetycznej napowietrznej WN ( sieć przebiega nad północną częścią działki w kierunku od płn.-wsch. do płd.-zach.). Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami oraz skupiskami drzew. Teren jest miejscami pofałdowany, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega rów. W północno-wschodniej części widoczne są bardziej liczne zadrzewienia oraz naniesiony na mapę zasadniczą teren wody stojącej. Zjazd na działkę możliwy jest z ulicy Letniej. W południowej części, nieruchomość utwardzona jest betonowymi płytami stanowiącymi dojazd do cmentarza komunalnego. Część płyt położona jest na obszarze przeznaczonym do zbycia. W związku z tym, na tej części, nowy nabywca ustanowi z Gminą Cieszyn nieodpłatną służebność gruntową przejazdu i przechodu pasem gruntu o długości 46 m i szer. 4,5 m, stanowiącym powierzchnię betonowych płyt, biegnącym od ul. Katowickiej w południowo-zachodniej części działki nr 254/7 obr. 69 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 72/2 obr. 20, na której urządzony został parking przy cmentarzu i nr 254/6 obr. 69 stanowiących własność Gminy Cieszyn.

Wpisy w księdze wieczystej:

W dziale I-SP księgi wieczystej nr BB1C/00007427/6 ujawniono prawo służebności przechodu i przejazdu przez działkę drogową 719/8. Uprawnienie to dotyczy części działki zbywanej.
W dziale III wzmianka o wydaniu przez Wojewodę Śląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. znak IFXIII.747.20.2012 dla inwestycji pn." Śląska Regionalna sieć szkieletowa relacja Jastrzębie Zdrój - Cieszyn łączna długość relacji 28,6 km" dla działek nr 209/6, 139, 209/3 - wzmianka ta dotyczy działki, która w wyniku scalenia jest obecnie częścią działki nr 254/7. Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym:

-podział dz.254;
-dz. 254/1, 254/3 - własność Gminy Cieszyn.

W dziale IV brak wpisów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 254/7 znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej (P20_P/U).

Dostęp do drogi:

Działka nie posiada urządzonego zjazdu z drogi publicznej ulicy Katowickiej. Gmina Cieszyn nie planuje realizacji inwestycji drogowej urządzającej połączenie nieruchomości z drogą publiczną ul. Katowicką. Wszelkie warunki wykonania tego połączenia leżeć będą w gestii inwestora prywatnego (Nabywcy). Dwie z działek, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna znajdują się w terenach istniejących dróg powiatowych klasy głównej oznaczonych symbolem P20_KD-G, tj. działki nr 1/4 i nr 2/8 obr. 20 stanowią własność prywatną.

Drzewostan:

W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Realizacja nowego uzbrojenia:

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.

Wznowienie granic:

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Czynności formalne przed nabyciem:

W przypadku zaistnienia takiej konieczności Gmina Cieszyn może wydać zainteresowanym zgodę/pełnomocnictwo/upoważnienie na uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i dokumentacji niezbędnej w procesie inwestycyjnym na przedmiotowej nieruchomości. Niniejsza zgoda da inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjno-projektowych, umożliwiających uzyskanie pozwolenia budowlanego na realizację inwestycji, nie stanowi natomiast zgody na wejście w teren gminnej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych, które wymaga zawarcia odpowiedniej umowy.

Podatki:

Uchwała Nr XXII/261/20 z dnia 29 października 2020 r. określa na rok 2021 wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Uchwałą Nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Miejska Cieszyna wprowadziła na terenie miasta Cieszyna zwolnienia niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości.

Informacje dotyczące przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 280 000,00 zł. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1300.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 400 000,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 479 42 32 lub 33 479 42 37.

Cieszyn, dnia 11 stycznia 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane