W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.690.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.920.2019 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.690.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.920.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu nr 0050.920.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (zwanym dalej zarządzeniem, a załącznik do zarządzenia zwany dalej Regulaminem lub załącznikiem do zarządzenia):

 1. tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
  "w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto";
 2. w §1 zarządzenia słowa: "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych", zastępuje się słowami: "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto";
 3. tytuł załącznika do zarządzenia otrzymuj brzmienie:
  "REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CIESZYNIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIŻSZEJ OD KWOTY 130 000 ZŁ NETTO";
 4. § 1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "Urząd Miejski w Cieszynie, zwany dalej UM, udzielając zamówień, których wartość szacunkowa jest niższa od kwoty 130 000 zł netto, realizuje zamówienie bez obowiązku stosowania przepisów i zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.";
 5. uchyla się § 1 ust. 4 Regulaminu;
 6. § 1 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "W celu udzielenia zamówień, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się rozeznanie i badanie rynku potencjalnych wykonawców. O sposobie przeprowadzenia rozeznania i badania rynku potencjalnych wykonawców decyduje pracownik prowadzący postępowanie (właściwy merytorycznie pracownik), biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia oraz jego wartość. Czynności opisane w niniejszym regulaminie określone zostały na poziomie minimalnym. Dozwolone jest jednak zastosowanie trybu przewidzianego dla zamówienia o wartości wyższej do wyłonienia wykonawcy dla zamówienia o wartości niższej, jak również dokonanie innych czynności mających na celu zwiększenie konkurencyjności (np. publikacja w prasie itp.).";
 7. § 1 ust. 8 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "Dopuszcza się odstąpienie od procedur określonych w § 4 - § 6 niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu wykonawcy. Pisemne uzasadnienie przechowywane jest wraz z dokumentacją postępowania, o której mowa w § 9.";
 8. § 2 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł netto realizowanych w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych międzynarodowych funduszy niepodlegających zwrotowi, stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu o ile warunki przyznania pomocy określone w umowie lub decyzji finansowej oraz wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą/Finansującą nie stanowią inaczej.";
 9. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "W przypadkach, gdy warunki przyznania pomocy, o których mowa w ust. 1, określają sposób udzielania zamówień o wartości niższej niż 130 000 zł netto w sposób odmienny niż przepisy niniejszego regulaminu, wówczas wytyczne i warunki należy traktować jako nadrzędne w stosunku do Regulaminu i stosować je odpowiednio.";
 10. § 3 pkt 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "3) zamówienia o wartości równej lub większej niż 50 000 zł netto, a niższej niż 130 000 zł netto.";
 11. § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "1. Zamówienia, o wartości określonej w § 3 pkt 1 przeprowadza właściwy merytorycznie pracownik. Zamówienia publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny pozwalający na uzyskanie najlepszych efektów z nakładów.
  2. W celu zapewnienia, iż wydatki dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, właściwy pracownik merytoryczny zobowiązany jest przeprowadzić rozeznanie cen (np. telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, poprzez przegląd cen na stronach www lub kierując pisemne zaproszenie do złożenia oferty do wybranych wykonawców itp.).
  3. W celu wykazania, iż wydatki dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, podjęte czynności należy udokumentować (np. w formie notatki służbowej - wzór do wykorzystania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, wydruki ze stron www itp.).";
 12. § 5 ust 1 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "1) przeprowadza się rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert (wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) taką liczbę wykonawców świadczących usługi, realizujących dostawy lub wykonujących roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia zachowanie konkurencji oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej trzech wykonawców). Oferty przekazuje się osobiście, pocztą, kurierem, faksem lub drogą elektroniczną;";
 13. § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "c) wartość zamówienia,";
 14. § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "d) informację o udzielonych w danym roku kalendarzowym lub przewidywanych do udzielenia zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich orientacyjnej wartości,";
 15. § 5 ust. 1 pkt 2 lit. e Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "e) nazwę i adres wykonawcy, któremu proponuje się udzielenie zamówienia,";
 16. § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "f) wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zamówienia,";
 17. uchyla się § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu;
 18. treści § 6 Regulaminu nadaje się oznaczenie ust. 1 i otrzymuje brzmienie:
  "Udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w § 3 pkt 3 przeprowadzane jest w ten sposób, iż oprócz zastosowania procedury określonej w § 5 zaproszenie do składania ofert publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 8.";
 19. w § 6 Regulaminu dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
  "Zamówienia udziela się na podstawie pisemnej umowy określającej warunki realizacji zamówienia.";
 20. § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "Faktura lub inne dokumenty księgowe wystawione przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia, przed przekazaniem ich do Wydziału Finansowego UM, podlegają opisaniu przez właściwego merytorycznie pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia.";
 21. § 8 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego lub inny pracownik upoważniony przez Burmistrza Miasta Cieszyna, dokonując odbioru przedmiotu zamówienia, sporządza na tą okoliczność protokół według wzory, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.";
 22. § 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
  "Komórki organizacyjne UM udzielające zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania Ustawy, o której mowa w § 1 ust 1 Regulaminu, zobowiązane są do prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień, obejmujących co najmniej:
  • przedmiot zamówienia,
  • nazwę i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia,
  • wartość netto i brutto udzielonego zamówienia,
  • datę udzielenia zamówienia.";
 23. załączniki nr 1-4 do Regulaminu otrzymują brzmienie, jak odpowiednio załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie, kierownikom Biur Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane