W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.536.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.536.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

§ 1

Określam procedurę przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn zawartą w regulaminie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 0050.536.2020
z dnia 16 listopada 2020 r.

Regulamin otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

§ 1

Konkursy ofert mają na celu wyłonienie podmiotów a następnie zlecenie im realizacji zadań publicznych gminy Cieszyn w zakresach przedmiotowych, określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, które nie działają oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

§ 3

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych jest zamieszczane zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje wymienione w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ofertę składa się poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, które generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach przedmiotowych. Na tym etapie nie jest konieczne składanie papierowej wersji oferty. W przypadku osób upełnomocnionych do złożenia oferty w imieniu organizacji należy dołączyć kserokopie stosownych pełnomocnictw.
 3. Obowiązujące formularze ofert dostępne są na stronach internetowych: www.bip.um.cieszyn.pl, www.engo.org.pl.
 4. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  4. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  5. złożenie oferty na zadanie które nie jest realizowane na rzecz mieszkańców gminy Cieszyn;
  6. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
  7. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  1. brak jest podpisu którejkolwiek z osób uprawnionych lub upełnomocnionych do złożenia oferty. W przypadku osób upełnomocnionych do złożenia oferty. W przypadku osób upełnomocnionych należy dołączyć kserokopie stosownych pełnomocnictw;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.

§ 5

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 3. Zasady wspierania realizacji zadań publicznych, w tym wymogi dotyczące wartości wkładu oferenta zamieszczone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.
 4. Gmina Cieszyn zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji lub jej cofnięcia, w przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania przez Radę Miejską.
 5. Złożone oferty niespełniające kryteriów kwalifikowalności wydatków, o których mowa w § 6, nie uzyskają dotacji.
 6. Złożona oferta realizacji zadania może zostać dofinansowana lub sfinansowana wyłącznie w jednym zakresie przedmiotowym, o którym mowa w § 1.
 7. Gmina Cieszyn zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizację więcej niż jednej oferty w ramach poszczególnych zakresów przedmiotowych.

§ 6

 1. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystane na:
  1. koszty osobowe i bezosobowe związane z realizacją zadania (na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, itp.);
  2. koszty pochodnych od wynagrodzeń;
  3. koszty podróży i diet dla osób realizujących zadanie;
  4. koszty zakupu wyposażenia, materiałów i sprzętów (nowych i używanych);
  5. zakup usług (w tym transport, wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, tłumaczenia, usługi wydawnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.);
  6. ubezpieczenia, prawa autorskie;
  7. koszty zakupu materiałów, nagród;
  8. koszty usług na potrzeby remontów i adaptacji;
  9. koszty szkoleń i treningów, uczestnictwa w zawodach sportowych (wpisowe, licencje, badanie lekarskie);
  10. koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych i dostaw;
  11. koszty koordynacji i promocji projektu;
  12. koszty podatku od towarów i usług;
  13. koszty pośrednie związane z okresem realizacji zadania (koszty mediów: koszty czynszu, energii, gazu, telefonu, internetu itp.);
 2. przy czym udzielając zamówień na usługi i dostawy, opłacane ze środków pochodzących z dotacji, Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 3. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
  1. rezerwy na pokrycie przyszłych strat i długów;
  2. odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych;
  3. zakup gruntów, lokali lub budynków;
  4. działalność gospodarczą;
  5. działalność polityczną;
  6. odsetki od nieterminowych płatności;
  7. koszty postępowania egzekucyjnego;
  8. inne koszty, jeśli zostały wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
 4. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) - sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
 5. Wydatkowanie środków pochodzących z budżetu gminy Cieszyn na realizację zadania możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy.

§ 7

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosowane będą zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

 1. Złożone oferty są oceniane w oparciu o karty oceny ofert przez komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 2. Karty oceny ofert stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego regulaminu:
  1. załącznik nr 1 na wsparcie realizacji zadań publicznych;
  2. załącznik nr 2 na powierzenie realizacji zadań publicznych.
 3. Każdy z członków komisji dokonuje oceny złożonych ofert indywidualnie, zgodnie z kryteriami określonymi w kartach oceny ofert. Ocenę oferty w poszczególnych kryteriach stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków komisji.
 4. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach według zasad określonych w załącznikach.
 5. Komisja sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert, zawierającą ocenę punktową, o której mowa w kartach oceny ofert, wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji, którą przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
 6. Decyzję o wyborze ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna w formie zarządzenia.
 7. Od decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.
 8. Wyniki konkursów ofert podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.bip.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl, www.mops.cieszyn.pl, www.sport.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 9. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§ 9

 1. Zarządzenie, o którym mowa w § 8 ust. 6 będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, pisemnej umowy, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Umowy ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Urząd Miejski w Cieszynie.
 3. Dokumentacja dotycząca poszczególnych obszarów zadań publicznych przechowywana jest w wydziałach Urzędu Miejskiego oraz jednostkach organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich koordynację.

§ 10

Przed zawarciem umowy oferent winien złożyć wymagane załączniki, tj. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego, w przypadku, gdy kwota dofinansowania będzie niższa od wnioskowanej.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane