W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.36.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad obiegu wniosków o założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 120.7.2022
Status uchylone

Zarządzenie Nr 120.36.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad obiegu wniosków o założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§1

 1. Ustalam zasady obiegu wniosków o założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wzór wniosku o konto na Platformie eUrząd (osoby fizyczne) stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Wzór wniosku o konto na Platformie eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 4. Wzór wniosku o dezaktywację konta na Platformie eUrząd stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie Nr 120.27.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad obiegu wniosków o założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 120.36.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 września 2020 roku

Zasady obiegu wniosków o założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd

I. WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE eURZĄD ZŁOŻONY W FORMIE PAPIEROWEJ

§1

POBRANIE WNIOSKU

Wniosek o założenie konta na Platformie eUrząd można pobrać:

 1. osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zwanego dalej Urzędem,
 2. elektronicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna bip.um.cieszyn.pl,
 3. elektronicznie na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl lub www.cieszyn.pl,
 4. elektronicznie na Platformie SEKAP.

§2

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wypełniony wniosek o założenie konta na Platformie eUrząd należy złożyć w formie papierowej osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub innemu upoważnionemu przez Burmistrza Miasta Cieszyna pracownikowi, poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§3

WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU

 1. Weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek oraz prawidłowość wypełnienia wniosku o założenie konta na Platformie eUrząd przeprowadza wyznaczony pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub inny upoważniony pracownik przy pomocy okazanego przez wnioskodawcę dowodu osobistego.
 2. Upoważniony pracownik przekazuje zweryfikowane wnioski do Kancelarii ogólnej celem rejestracji w rejestrze korespondencji przychodzącej w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD).

§4

PRZYJĘCIE WNIOSKU

Wyznaczony pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu:

 1. rejestruje wniosek w SOD w Rejestrze Korespondencji Przychodzącej i wypełnia pola edycyjne zakładki "Składy"
 2. umieszcza na wniosku pieczęć wpływu dokumentu i uzupełnia numer z Rejestru Korespondencji Przychodzącej,
 3. wykonuje w SOD pełne odwzorowanie cyfrowe wniosku,
 4. przekazuje wniosek w SOD do Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu,
 5. dołącza pismo przychodzące do nowej pozycji w rejestrze wniosków o założenie konta na Platformie eUrząd,
 6. przyjmuje w SOD pismo przychodzące do składu chronologicznego,
 7. umieszcza wniosek w formie papierowej w składzie chronologicznym znajdującym się w Kancelarii ogólnej Urzędu.

II. WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE eURZĄD ZŁOŻONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

§5

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. W celu złożenia wniosku o założenie konta na Platformie eUrząd należy posiadać skrzynkę kontaktową na Platformie SEKAP lub na Platformie ePUAP.
 2. Wniosek o założenie konta na Platformie eUrząd jest dostępny na Platformie SEKAP w katalogu "Podatki i opłaty" i na Platformie ePUAP.

§6

PODPISANIE WNIOSKU

Wypełniony wniosek o założenie konta w Systemie eUrząd należy podpisać:

 1. podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

i wysłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na SEKAP lub na ePUAP.

§7

WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU

Pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu przeprowadza weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek o założenie konta na Platformie eUrząd poprzez weryfikację w SOD poprawności podpisu elektronicznego, którym jest opatrzony formularz elektroniczny.

§8

PRZYJĘCIE WNIOSKU

 1. Wysłany wniosek w formie formularza elektronicznego zostaje automatycznie zarejestrowany w Rejestrze Korespondencji Przychodzącej PeUP i ePUAP w SOD.
 2. Pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu przekazuje wniosek w SOD do pracownika Kancelarii ogólnej Urzędu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wniosków o założenie konta na Platformie eUrząd, który:
  1. przekazuje wniosek w SOD do Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu,
  2. dołącza pismo przychodzące do nowej pozycji w rejestrze wniosków o założenie konta na Platformie eUrząd.

III. OBIEG WNIOSKU O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE eURZĄD

§9

ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 1. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu:
  1. odbiera pismo przychodzące w SOD,
  2. przekazuje pismo w SOD do wyznaczonego pracownika Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu.
 2. Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu:
  1. weryfikuje wniosek w systemach podatkowych i opłat lokalnych oraz księgowych: odpady komunalne i rejestr opłat,
  2. pozyskane dane wpisuje w piśmie przychodzącym w SOD w zakładce "Informacje" oraz zamieszcza adnotację o osobie wprowadzającej,
  3. przekazuje pismo przychodzące do wyznaczonego pracownika Referatu Informatycznego Wydziału Organizacyjnego Urzędu.

§10

ZADANIA REFERATU INFORMATYCZNEGO

 1. Wyznaczony pracownik Referatu Informatycznego Wydziału Organizacyjnego Urzędu:
  1. odbiera pismo przychodzące w SOD,
  2. tworzy konto na Platformie eUrząd,
  3. podłącza informacje uzyskane z systemów dziedzinowych do utworzonego konta na Platformie eUrząd,
  4. przekazuje pismo przychodzące do wiadomości do wyznaczonego pracownika Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu,
 2. Przekazuje wygenerowany login i hasło zgodnie z formą odbioru określoną we wniosku:
  1. w zaklejonej kopercie do wyznaczonego pracownika Kancelarii ogólnej Urzędu,
  2. wnioskodawcy za pośrednictwem Platformy SEKAP lub ePUAP,
  3. login przesyłany jest e-mailem na podany we wniosku adres e-mail, a hasło SMS-em na podany we wniosku numer telefonu komórkowego,
  4. wnioskodawcy drogą pocztową na adres korespondencyjny.

§11

PRZEKAZANIE LOGINU I HASŁA DOSTĘPU DO KONTA NA PLATFORMIE eURZĄD

 1. Odbiór loginu i hasła dostępu do konta na Platformie eUrząd odbywa się zgodnie z formą odbioru określoną we wniosku:
  1. osobiście u wyznaczonego pracownika Kancelarii ogólnej Urzędu po okazaniu dowodu osobistego - wnioskodawca podpisuje potwierdzenie odbioru,
  2. na Platformie SEKAP lub ePUAP,
  3. login odbierany jest za pośrednictwem e-maila, natomiast hasło SMS-em,
  4. drogą pocztową na adres korespondencyjny.
 2. Wyznaczony pracownik Kancelarii ogólnej (po odbiorze loginu i hasła przez wnioskodawcę):
  1. zmienia w SOD status pisma przychodzącego na "Czystopis" i stanu na "Historyczny",
  2. potwierdza załatwienie pisma,
  3. zmienia w SOD status pozycji Rejestru wniosków o założenie konta na Platformie eUrząd na "Czystopis" i stanu na "Historyczny".

§ 12

PRZEKAZANIE DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO DOKUMENTÓW ZE SKŁADU CHRONOLOGICZNEGO

 1. Pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu tworzy spisy zdawczo-odbiorcze, a następnie generuje pozycje spisu pudeł, paczek ze składu chronologicznego.
 2. Bezpośredni przełożony wyznaczonego pracownika Kancelarii ogólnej Urzędu zatwierdza spis zdawczo-odbiorczy do "Czystopisu".
 3. Wyznaczony pracownik Kancelarii ogólnej Urzędu przekazuje dokumenty do Archiwum zakładowego Urzędu.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego