W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.455.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.455.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

1) w § 12 ust. 1 dodaję pkt 6 o treści: "Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu.",

2) w § 18:

 1. w pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
  "4) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (symbol: WSRM):
  a) Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej,
  b) Referat Planowania Przestrzennego,",
 2. dodaję pkt 21 o treści "Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu (AZO).",

3) w § 25 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

1. Zakres działania:

 1. Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej:
  1. prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami strategii rozwoju miasta,
  2. prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami gminnego programu rewitalizacji,
  3. opracowywanie raportu o stanie Gminy Cieszyn,
  4. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego społecznego i przestrzennego rozwoju miasta Cieszyna,
  5. opracowywanie ocen i prognoz gospodarczych społecznego i przestrzennego rozwoju miasta,
  6. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów rozwojowych miasta,
  7. opracowywanie wieloletniego planu inwestycji wraz ustalaniem źródeł ich finansowania w ramach procedury tworzenia i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  8. koordynowanie działań w zakresie rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej takiej jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, sieć cieplna,
  9. współdziałanie z gestorami pozostałej infrastruktury technicznej w zakresie zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta, m.in. zgodnie z ustaleniami planów miejscowych oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  10. prowadzenie sprawozdawczości w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonywanie czynności związanych z wyznaczaniem lub zmianą obszaru aglomeracji w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne,
  11. przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych w zakresie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach inicjatyw lokalnych,
  12. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna w zakresie tzw. budżetu obywatelskiego,
  13. koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej,
  14. realizacja zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  15. nadzorowanie funkcjonowania Dworca Cieszyn,
  16. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacji miejskiej wykonywanej na terenie Cieszyna,
  17. dokonywanie uzgodnień w ramach wydawanych przez Starostę Cieszyńskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
  18. obsługa czynności nadzorczych nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Cieszyn posiada udziały,
  19. koordynowanie współpracy i korespondencji ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi, których Gmina Cieszyn jest członkiem,
  20. koordynowanie działań związanych z udziałem Gminy Cieszyn w konkursach dotyczących zrealizowanych inwestycji.
  21. prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie tym podmiotom zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
  22. sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
  23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na prowadzenie żłobków klubów dziecięcych,
 2. Referat Planowania Przestrzennego:
  1. prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
  2. wykonywanie czynności związanych z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach:
   • ustalania i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalania warunków zabudowy,
   • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
   • ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • wydawania wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
   • wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. wydawanie, na podstawie ustawy Prawo budowlane, zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  7. wydawanie, na podstawie ustawy o rewitalizacji, zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji,
  8. wydawanie, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej,
  9. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z podziałami nieruchomości,
  11. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w procedurze podziałów nieruchomości z gminnego zasobu.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol WSRM.1,
 2. Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej - symbol WSRM-I,
  1. Kierownik Referatu - symbol WSRM-I.1,
  2. Stanowisko ds. strategii i rozwoju - symbol WSRM-I.2,
  3. Stanowisko ds. transportu zbiorowego - symbol WSRM-I.3,
  4. Stanowiska ds. SIP i inicjatyw lokalnych - symbol WSRM-I.4.
 3. Referat Planowania Przestrzennego - symbol WSRM-II,
  1. Kierownik Referatu - symbol WSRM-II.1,
  2. Stanowiska ds. planowania przestrzennego - symbol WSRM-II.2 i WSRM-II.6,
  3. Stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy - symbol WSRM-II.3,
  4. Stanowisko ds. decyzji podziałowych - symbol WSRM-II.4,
  5. Stanowisko ds. wydawania zaświadczeń - symbol WSRM-II.5.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (WSRM-1) zastępuje Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (WSRM-II.1).
 2. W Referacie Strategii i Infrastruktury Miejskiej obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (WSRM-I.1) zastępuje stanowisko ds. transportu zbiorowego (WSRM-I.3),
  2. stanowisko ds. strategii i rozwoju (WSRM-I.2) jest zastępowane przez stanowisko ds. transportu zbiorowego (WSRM-I.3) oraz stanowisko ds. SIP i inicjatyw lokalnych (WSRM-I.4)
  3. stanowisko ds. transportu zbiorowego (WSRM-I.3) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (WSRM-I.1),
  4. stanowisko ds. SIP i inicjatyw lokalnych (WSRM-I.4) jest zastępowane przez stanowisko ds. strategii i rozwoju (WSRM-I.2).
 3. W Referacie Planowania Przestrzennego obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (WSRM-II.1) zastępuje stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.2),
  2. stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.2) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (WSRM-II.1),
  3. stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (WSRM-II.3) jest zastępowane przez stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.6),
  4. stanowisko ds. decyzji podziałowych (WSRM-II.4) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (WSRM-II.1),
  5. stanowisko ds. wydawania zaświadczeń (WSRM-II.5) jest zastępowane przez stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (WSRM-II.3), stanowisko ds. decyzji podziałowych (WSRM-II.4) oraz stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.6),
  6. stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.6) jest zastępowane przez stanowisko ds. planowania przestrzennego (WSRM-II.2) oraz stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy (WSRM-II.3).
 1. w § 26 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

"Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Zakres działania:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. m.in. oddania nieruchomości znajdujących się z gminnym zasobie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oraz naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej lub podziałem, w tym również badanie opłacalności pobierania tej opłaty
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 3. wykonywanie czynności związanych z obrotem gminnymi nieruchomościami zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, tj. m.in. prowadzenie procesu ich sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę i użyczenie oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w tym udział w procesie przyjmowania darowizny na rzecz Gminy Cieszyn,
 4. wykonywanie zadań związanych z obciążaniem gminnych nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz przyjmowaniem ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Gminy Cieszyn,
 5. podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności nabytego z mocy prawa i innych praw rzeczowych w księgach wieczystych we współdziałaniu z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
 6. wykonywanie zadań związanych z wnoszeniem majątku gminnego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek oraz doposażanie jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn
 7. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 8. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 9. sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 10. prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Cieszyn przekazanych we władanie innym podmiotom oraz oddanych w użytkowanie wieczyste,
 11. prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami nie oddanymi we władanie gminnym jednostkom organizacyjnych w tym zlecanie porządkowania nieruchomości gruntowych i lokalowych, ubezpieczanie obiektów będących własnością Gminy Cieszyn,
 12. naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz naliczanie innych opłat, naliczanie opłat za bezumowne zajmowanie nieruchomości komunalnych,
 13. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udostępniania inwestorom gruntów Gminy Cieszyn pod inwestycje liniowe i inne,
 14. rejestrowanie nowo utworzonych środków trwałych Gminy Cieszyn oraz prowadzenie likwidacji środków trwałych Gminy Cieszyn,
 15. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali
 16. zmiana udziałów w nieruchomości, w których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem,
 17. wypłacanie odszkodowań za grunty nabywane, przejmowane pod gminne drogi publiczne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
 18. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
 19. udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol GN.1
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału - symbol GN.2
 3. Stanowisko ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów - symbol GN.3
 4. Stanowisko ds. zamiany i wykupu gruntów - symbol GN.4
 5. Stanowisko ds. mienia gminnego - symbol GN.5
 6. Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych - symbol GN.6
 7. Stanowisko ds. udostępnienia terenów pod inwestycje liniowe - symbol GN.7
 8. Stanowisko ds. służebności przesyłu - symbol GN.8.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (GN.1) zastępuje Zastępca Naczelnika Wydziału (GN.2),
 2. Zastępcę Naczelnika Wydziału (GN.2), z wyłączeniem spraw dotyczących kierowania Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i sprawowania nadzoru nad pracownikami Wydziału, zastępuje stanowisko ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów (GN.3)
 3. Stanowisko ds. sprzedaży i użytkowania wieczystego gruntów (GN.3) zastępuje stanowisko ds. zamiany i wykupu gruntów (GN.4), a w sprawach dotyczących prawa użytkowania wieczystego stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych (GN.6),
 4. Stanowisko ds. zamiany i wykupu gruntów (GN.4) zastępuje stanowisko ds. udostępnienia terenów pod inwestycje liniowe (GN.7),
 5. Stanowisko ds. mienia gminnego (GN.5) zastępuje stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych (GN.6),
 6. Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych (GN.6) zastępuje stanowisko ds. mienia gminnego (GN.5),
 7. Stanowisko ds. udostępnienia terenów pod inwestycje liniowe (GN.7) zastępuje stanowisko stanowisko ds. służebności przesyłu (GN.8),
 8. Stanowisko ds. służebności przesyłu (GN.8) zastępuje stanowisko ds. udostępnienia terenów pod inwestycje liniowe (GN.7) lub stanowisko ds. zamiany i wykupu gruntów (GN.4).",

5) w § 30 ust. 1 pkt 15 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "prowadzenie promocji gospodarczej miasta Cieszyna, w tym współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. wsparcia przedsiębiorczości przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą,",

6) zmieniam numerację §§ od 42 do 59 na §§ 43 do 60,

7) dodaję § 42 o treści:

"Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu

1. Zakres działania:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie:
  1. prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
  2. sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz opracowywania okresowych sprawozdań z jego realizacji,
  3. przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o odkryciu lub znalezieniu zabytków,
 2. wykonywanie zadań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych Gminy Cieszyn w ramach programów pomocowych skierowanych na ochronę zabytków,
 3. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami urzędu w zakresie inicjatyw i realizacji działań Gminy Cieszyn w sprawach dotyczących ochrony zabytków i układu urbanistyczno-architektonicznego oraz przy przygotowywaniu prac budowlanych i konserwatorskich prowadzonych na obiektach zabytkowych własności Gminy Cieszyn oraz miejskich przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych miasta,
 4. współpraca z administracją rządową w zakresie aktualizacji wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej oraz współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym miejsc pamięci,
 5. koordynowanie działań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Gminy Cieszyn,
 6. edukacja i informacja w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta,
 7. współpraca w zakresie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszyn oraz innych opracowań planistycznych w zakresie formułowania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 8. opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych i studiów krajobrazowych oraz przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Cieszyn,
 9. opiniowanie rozwiązań architektonicznych sytuowanych na terenie Gminy Cieszyn obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków i budowli,
 10. inicjowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań,
 11. zasięganie opinii i współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
 12. opiniowanie i współpraca w zakresie Systemu Informacji Miejskiej oraz Mebli Miejskich w przestrzeniach publicznych,
 13. wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem uchwały krajobrazowej Cieszyna oraz prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności reklam zlokalizowanych w przestrzeni publicznej z zapisami uchwały krajobrazowej i związana z tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu:
  1. prowadzenie inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych znajdujących się na obszarze Gminy Cieszyn widocznych z przestrzeni dostępnych publicznie,
  2. prowadzenie postępowań dotyczących ustalania kar pieniężnych na podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej,
  3. opracowanie projektu uchwały w zakresie opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz wymiaru opłaty reklamowej,
  4. wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie zgodności z uchwałą krajobrazową,
 14. sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań budżetowych z zakresu realizowanych zadań.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu - symbol AZO.1.

3. Zasady zastępstw - zastępstwo nie obowiązuje.",

8) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 listopada 2020 roku, z wyjątkiem zmiany w § 1 pkt 4, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego