W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.399.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.399.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. w § 18 w pkt 2 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
  1. "2) Wydział Finansowy (symbol: FN):
   1. Referat Budżetu,
   2. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji,"
 2. w miejsce dotychczasowej treści § 23 wpisuję nową treść:

"§ 23

Wydział Finansowy

 1. Zakres działania:
  1. Referat Budżetu:
   1. planowanie budżetu wraz z przygotowaniem projektów uchwał oraz jego wykonywanie,
   2. zapewnianie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami oraz środkami zewnętrznymi,
   3. opracowywanie prognoz i analiz finansowych niezbędnych dla pozyskiwania pożyczek, kredytów i dotacji,
   4. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu i planu finansowo-rzeczowego,
   5. sporządzanie sprawozdań budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie i zbiorczych dla Gminy Cieszyn,
   6. sporządzanie sprawozdań finansowych dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie i zbiorczych dla Gminy Cieszyn,
   7. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie stanu i obrotu środkami trwałymi Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
   8. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
   9. gospodarowanie funduszem płac,
   10. wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
   11. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
   12. koordynacja, nadzór i dokonywanie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta Cieszyna wraz z jednostkami organizacyjnymi,
   13. sporządzanie zbiorczych deklaracji VAT i zbiorczych JPK dla Miasta Cieszyna jako czynnego podatnika VAT
   14. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
   15. inicjowanie inwentaryzacji majątku Urzędu oraz bieżące aktualizowanie ewidencji wartościowej,
   16. sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał oraz dokonywanie zmian i monitorowanie,
   17. zapewnienie zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z budżetem Gminy,
   18. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowej - Podatkowej(CSIFP),
  2. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
   1. przygotowywanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
   2. prowadzenie wymiaru i poboru należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
   3. prowadzenie postępowania upominawczego w zakresie podatków i opłat lokalnych,
   4. prowadzenie pełnej obsługi księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
   5. prowadzenie obsługi kasowej,
   6. współpraca z sądami powszechnymi w sprawach nieruchomości objętych licytacją,
   7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących wyrażenia zgody przez Burmistrza Miasta na umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności i rozłożenie należności na raty w zakresie podatków stanowiących dochody gminy, dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy,
   8. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
   9. prowadzenie wszystkich spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych,
   10. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowej - Podatkowej (CSIFP),
   11. prowadzenie pełnej obsługi księgowej dochodów budżetowych,
   12. prowadzenie ewidencji należności i wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz windykacji w trybie egzekucji administracyjnej,
   13. prowadzenie obsługi księgowej i windykacji dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne pobieranych na podstawie porozumienia ze Starostwem,
   14. prowadzenie windykacji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności publiczno-prawnych,
   15. prowadzenie windykacji należności cywilno-prawnych,
   16. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których organ Gminy ma uprawnienia organu egzekucyjnego,
   17. prowadzenie spraw w zakresie zajęć wierzytelności przez komorników,
   18. fakturowanie sprzedaży i prowadzenie rozliczeń podatku należnego od towarów i usług,
   19. prowadzenie obsługi kasowej, łącznie z prowadzeniem zbiorczej dokumentacji kas gotówkowych na obiektach sportowych,
   20. prowadzenie obsługi księgowej działalności nie objętych sprawozdawczością budżetową,
   21. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym pomocy de minimis,
 2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:
  1. Naczelnik Wydziału - symbol FN.1,
  2. Referat Budżetu - symbol FN-I,
   1. Kierownik Referatu Budżetu - symbol FN-I.1,
   2. Stanowisko ds. planowania,wykonania i księgowości budżetu- symbol FN-I.2,
   3. Stanowisko ds. wynagrodzeń - symbol FN-I.3,
   4. Stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - symbol FN-I.4,
   5. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego - symbol FN-I.5,
   6. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych - symbol FN-I.6,
   7. Stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych - symbol FN-I.7,
   8. Stanowisko ds. likwidatury i księgowości - symbol FN-I.8,
   9. Stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej - symbol FN-I.9,
   10. Stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku FN-I.10,
  3. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji - symbol FN-IIPD,
   1. Kierownik Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji - symbol FN-IIPD.1,
   2. Stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków - symbol FN-IIPD.2,
   3. Stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej - symbol FN-IIPD.3,
   4. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej - symbol FN-IIPD.4,
   5. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-IIPD.5,
   6. Stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-IIPD.6,
   7. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - symbol FN-IIPD.7,
   8. Stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych - symbol FN-IIPD.8,
   9. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych - symbol FN-IIPD.9,
   10. Stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych - symbol FN-IIPD.10,
   11. Stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi symbol - FN-IIPD.11,
   12. Stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży - FN-IIPD.12.
 3. Zasady zastępstw:
  1. Naczelnika Wydziału (FN.1) zastępuje Kierownik Referatu Budżetu (FN-I.1),
  2. W Referacie Budżetu obowiązują następujące zasady zastępstw:
   1. Kierownika Referatu (FN-I.1), zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9),
   2. stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) zastępuje stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
   3. stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) zastępuje stanowisko ds wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10), i stanowisko ds. rozliczeń VAT, i księgowości - symbol (FN-I.4),
   4. stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - (FN-I.4) zastępuje stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10),
   5. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6),
   6. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) lub stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7),
   7. stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) lub stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8),
   8. stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7),
   9. stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej(FN-I.9) zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
   10. stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10) zastępuje stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości (FN-I.4),
  3. W Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji obowiązują następujące zasady zastępstw:
   1. stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków (FN-IIPD.2) oraz stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-IIPD.3) zastępują się wzajemnie,
   2. stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej (FN-IIPD.4) i stanowisko ds. księgowości podatkowej (FN-IIPD.5) zstępują się wzajemnie,
   3. stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej (FN -IIPD.6) zastępuje stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo -dochodowej (FN-IIPD.4) oraz stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych - (FN-IIPD.10),
   4. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-IIPD.7) i stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży - FN-IIPD.12 zastępują się wzajemnie,
   5. stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych (FN-IIPD.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-IIPD.9),
   6. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-IIPD.9) zastępuje stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych (symbol FN-IIPD.8),
   7. stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat (FN-IIPD.10) zastępuje stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-IIPD.3) oraz stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej (FN-IIPD.4),
   8. stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN.IIPD.11) zastępuje Kierownik Referatu Dochodów (FN-IIPD.1),
   9. stanowisko ds. księgowości, obsługi kas Urzędu Miejskiego i fakturowania sprzedaży (FN-IIPD.12) stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-IIPD.7) oraz stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-IIPD.9).",
 1. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego