Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.376.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym z rozłożeniem ceny zbycia na raty

Treść

Zarządzenie Nr 0050.376.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym z rozłożeniem ceny zbycia na raty

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), § 3 ust 1 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, po rozpatrzeniu wniosków [zanonimizowano] o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz o rozłożenie ceny sprzedaży nieruchomości na raty

§1

Sprzedaję w trybie bezprzetargowym na rzecz [zanonimizowano] nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, zapisaną w księdze wieczystej nr [zanonimizowano] Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczoną jako działka nr 38/2 obr. 11 o pow. 101 m2 za cenę 10 882,00 zł + 23 % podatek VAT w kwocie 2 502,86 zł, tj. za cenę brutto 13 384,86 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 86/100).

§2

Rozkładam cenę sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 13 384,86 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 86/100) na 21 rat. Pierwsza rata w wys. 2 584,86 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery 86/100) podlegać będzie zapłacie, na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne 20 rat zabezpieczonych hipotecznie, każda rata w wysokości po 540,00 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści) wraz z oprocentowaniem wg stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu spłaty kolejnej raty, płatnych na koniec każdego kwartału.

§3

Obciążam zbywaną nieruchomość hipoteką na rzecz Gminy Cieszyn do sumy 11 300,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta) zabezpieczającej spłatę reszty ceny sprzedaży w kwocie 10 800,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset) wraz z oprocentowaniem, odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania.

§4

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij