W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zorganizowanie 5 wyjazdów dla grup maksymalnie trzydziestoosobowych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej w okresie maj/czerwiec 2023 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zorganizowanie 5 wyjazdów dla grup maksymalnie trzydziestoosobowych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej w okresie maj/czerwiec 2023 r.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Zorganizowanie 5 wyjazdów dla grup maksymalnie trzydziestoosobowych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej w okresie maj/czerwiec 2023 r.
Zamawiający Urząd Miejski w Cieszynie
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferta winna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres odpady@um.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 29 marca 2023 r.

Organizator wycieczki:
podmiot realizujący przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zorganizowanie 5 wyjazdów dla grup maksymalnie trzydziestoosobowych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej w okresie maj/czerwiec 2023 r.

Zamawiający: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Referat Gospodarki Odpadami
osoba do kontaktu:
Beata Dadej, tel. 33 47 94 273; e-mail: odpady@um.cieszyn.pl

Przedmiot zamówienia/usługi:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie - przez wybrany podmiot (zwany dalej Organizatorem) - 5 kilkugodzinnych wyjazdów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, mieszącego się przy ul. Krakowskiej 315D (dalej Zakład), w tym 4 wyjazdów dla uczniów cieszyńskich szkół ponadpodstawowych, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego do Zakładu i powrót do ustalonego miejsca w Cieszynie. Organizator wyjazdu winien zapewnić transport pojazdami/busami/autokarami o standardzie gwarantującym bezpieczeństwo i komfort przejazdu.
 2. Liczebność grupy pojedynczego wyjazdu to ok. 25-30 osób.
 3. Przewidywany czas wyjazdu: ok. 5-6 godzin (na terenie Zakładu przewidywany czas zwiedzania to ok. 1,5 godziny).
 4. Za zwiedzanie Zakładu odpowiada przedstawiciel Zakładu.
 5. Terminy wyjazdów mieszczą się w przedziale czasowym od 8 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają zorganizowane wyjazdu w pierwotnie zakładanym terminie, wyjazdy zostaną przesunięte na inny termin uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Organizatorem.
 7. Organizator zapewni uczestnikom wyjazdu, w tym opiekunom grupy niezbędne ubezpieczenia (w tym od następstw nieszczęśliwszych wypadków - NNW) na czas przejazdu i podczas pobyty w Zakładzie. Koszt ubezpieczenia należy wkalkulować w cenę oferty. Kopie zawartej polisy ubezpieczeniowej Organizator przedstawi Zamawiającemu pisemnie na wezwanie Zamawiającego.
 8. Organizator zapewnia pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych.
 9. Organizator zobowiązany jest do współpracy z opiekunami grupy wyjazdowej na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
 10. Organizator nie nałoży na uczestników wyjazdu żadnych kosztów związanych z realizacją usługi. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi poniesie Zamawiający, a ich wysokość zostanie skalkulowana w cenie wskazanej w przedłożonej ofercie.
 11. Organizator winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 12. Organizator winien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania usługi.
 13. Organizator winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Formularz oferty winna wskazywać koszt brutto pojedynczego wyjazdu oraz całkowity koszt brutto realizacji zamówienia - załącznik nr 1. Cena podana w formularzu zawiera wszystkie świadczenia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Organizator winien złożyć oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymagań uprawniających go zrealizowania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
 3. Oferta winna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres odpady@um.cieszyn.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek).
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W toku badania oferty Zamawiający może zażądać od Organizatora wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 6. Z wybranym Organizatorem zostanie podpisana umowa.

Zastrzeżenie: Zamawiający ma prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
 
 
mgr Aleksander Dorda
 
Naczelnik Wydziału
 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego