W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

WS-I.2614.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy WS-I.2614.3.2023
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres:urzad@um.cieszyn.pl. W razie pytań proszę dzwonić tel: 33 8510 007 lub wew. 120
rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający: Gmina Cieszyn
 2. Rodzaj zamówienia: usługi
 3. Zamówienie: Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy a. J. Łyska 23.
 4. Wybrano ofertę:
  NIZIO HENRYK FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA HENRYK NIZIO ul. Sportowa 50, Puńców, 43-400 Cieszyn
 5. Uzasadnienie wyboru:
  1. wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów wg kryteriów oceny ofert,
  2. uzasadnienie prawne: zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Cieszyn, 3.04.2023 r.

 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Cieszyn, 22 marca 2023 r.

Nr zamówienia: WS-I.2614.3.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w sprawie:

Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Remont niecek basenowych (w tym brodzika dla dzieci) na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23 obejmuje wymianę uszkodzonych płytek klinkierowych na powierzchniach poziomych i pionowych (dotyczy to również tzw. plaży wokół niecek i nogomyjek) oraz uzupełnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednią masą elastyczną. Po demontażu płytek klinkierowych należy oczyścić podłoże z kurzu, resztek starych izolacji i innych zanieczyszczeń, skuć nierówności, zagruntować podłoże gruntem szczepnym, wyrównać ubytki zaprawą, ponownie zagruntować, wykonać izolację szlamową, a następnie przystąpić do układania płytek oraz kształtek przelewowych i narożnych (nowych lub z odzysku) na zaprawie klejowej, a następnie zafugować fugą. Następnie zostaną uprzątnięte i wywiezione wszystkie pozostałości, w tym powstały gruz.
  2. Zakres robót został określony w przedmiarze robót (zał. Nr 2).
  3. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów wymienionych w przedmiarze robót (zał. nr 2) lub równoważnych.
  4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
  5. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia wystawienia faktury, która będzie obejmowała również naprawę uszkodzeń okładzin stanowiących zagrożenie dla użytkowników basenu, ujawnionych w trakcie jego funkcjonowania.
  6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy obiekt do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
  7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.
  8. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
  9. Podstawą do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość prac. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż kwota podana w ofercie.
  10. Na etapie sporządzania oferty obiekt może zostać udostępniony, po uzgodnieniu, w celu dokonania oględzin.

Kod i nazwa CPV: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

 1. Termin realizacji zamówienia: do 29 maja 2023 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
  Doświadczenie w realizacji podobnych zadań (remont lub wykonanie okładzin niecek basenowych) - min. 3
 3. Opis sposobu dokonania ich spełniania:
  Oświadczenie zawierające wykaz zrealizowanych projektów zawierający nazwę zadania, lokalizację, termin realizacji, krótki opis, nazwę zamawiającego. Zamawiający będzie mógł zażądać udokumentowania wykazanych zadań.
 4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:
  1. cena - 70%,
  2. doświadczenie - 30%
 5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryteriów oceny ofert:

Kryterium ceny:

Ocenie będzie poddawana cena brutto.
Zamawiający obliczy liczbę punktów za cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z wzorem:
C = Cmin/Co x 100 pkt x 70%
C - liczba punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena zaoferowana w nieodrzuconych ofertach
Co - cena za realizację oferty ocenianej

Kryterium doświadczenia:

Ocenie będzie poddawane doświadczenie Wykonawcy wyrażone w ilości zrealizowanych zamówień na remonty lub wykonanie okładziny niecek basenowych.

Zamawiający obliczy liczbę punktów za doświadczenie Wykonawcy, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z wzorem:

D = Do/Dmax x 100 pkt x 30%
D - liczba punktów w kryterium doświadczenie
Dmax - najwyższa ilość zrealizowanych zamówień wykazana w nieodrzuconych ofertach
Do - ilość zrealizowanych zamówień wykazana w ofercie ocenianej

Łączna ilość punktów ocenianej ofert (K) stanowi sumę punktów (zaokrąglonych do liczb całkowitych) dla poszczególnych kryteriów: K = C + D

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących warunkach: Porozumienie stron
 2. Ofertę należy złożyć:
  1. w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1 lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl
 3. Termin złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 15:00
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Kierownik Referatu Obiektów Sportowych Cezary Cieńciała tel.: 33 8510 007, e-mail: ccienciala@um.cieszyn.pl
 5. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).
 
Kierownik Referatu
 
Obiektów Sportowych
 
 
 
Cezary Cieńciała

Załączniki:

 1. wzór formularza oferty
 2. przedmiar robót
 3. dokumentacja fotograficzna

Załączniki

Powiadom znajomego