W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

FN.271.1.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie kompleksowe usług związanych z pełnieniem funkcji Przedmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Cieszyn
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy FN.271.1.2022
Zamawiający Miasto Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn - Punkt Obsługi Klienta lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl
rozstrzygnięcie

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do składania ofert w sprawie:

Świadczenia kompleksowej usługi związanej z pełnieniem funkcji Przedmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Cieszyn na kwotę 30.000.000,00 zł

do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany Bank Polska Kasa Opieki S. A., ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

Cieszyn, 28 listopada 2022 r.

FN.271.1.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI EMITOWANYCH PRZEZ MIASTO CIESZYN

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie usług związanych z pełnieniem funkcji Przedmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Cieszyn.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie kompleksowe usług związanych z pełnieniem funkcji Przedmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Cieszyn na kwotę 30.000.000,00 zł ( słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwałą Nr XLVI/554/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 r.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji

 1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony interesantów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
 2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST a KDPW w zakresie związanym z obsługą wpłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
 3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy o emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
 4. Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród interesantów,
 5. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

Kod i nazwa CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

3. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (zgodnie z harmonogramem wynikającym z ww. Uchwał Rady Miejskiej Cieszyna)

4. Warunki udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Oferta cenowa zawierająca marżę, wysokość prowizji, wysokość opłaty Agenta Emisji pobieranej przez Emitenta, wysokość opłaty pobranej przez Emitenta od Wykonawcy usługi oraz oszacowane koszty KDPW poniesione prze emitenta na dzień złożenia oferty,
 2. niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta podpisana jest przez osobę inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 3. Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta,
 4. Projekt umowy na Agenta Emisji,
 5. Projekt umowy na Agenta Płatniczego albo projekt umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między JST a KDPW w zakresie związanym z obsługą wpłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

5. Opis sposobu dokonania ich spełnienia

Oferenci biorący udział konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

 1. oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku oraz uchwale Nr XLVI/554/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 r.,
 2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez oferenta,
 3. oferta powinna zostać przygotowana i złożona w języku polskim.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Podstawą oceny merytorycznej oferty jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjęta do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji. W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 7,50%.

Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji.

7. Ofertę należy złożyć:

 1. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn - Punkt Obsługi Klienta
 2. pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl

8. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2022 roku do godziny 15.00

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Sinka, tel.: 33 4794 - 280

10. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

Informacje dodatkowe:

 1. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
 2. wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia,
 3. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 4. zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
 5. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
NACZELNIK
 
Wydziału Finansowego
 
 
 
Katarzyna Sinka

W załączeniu:

 1. wzór formularza oferty
 2. Uchwała Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna w dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 3. Uchwała Nr XLVI/554/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna w dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 4. Uchwała Nr 4200/I/175/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Cieszyn obligacji komunalnych na łączną kwotę 30.000.000,00 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego