W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

OŚR.7031.2.1.2021.5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usługi dostarczania oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras przejazdu pojazdów obierających odpady komunalne na terenie Gminy Cieszyn w latach 2022 - 2023
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OŚR.7031.2.1.2021.5
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W siedzibie Zamawiającego na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub faksem na numer 33 4794-303 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.cieszyn.pl

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Cieszyn, 9 sierpnia 2021 r.

OŚR.7031.2.1.2021.5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miejski w Cieszynie informuje, że w toku przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 15 000 zł netto a niższej niż 130 000 zł netto, dotyczącego świadczenia usługi dostarczania oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras przejazdu pojazdów obierających odpady komunalne na terenie Gminy Cieszyn w latach 2022-2023, wybrana została oferta złożona przez firmę ELTE GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 71.

Uzasadnienie wyboru:

W dniu 23 lipca 2021 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi dostarczania oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras przejazdu pojazdów obierających odpady komunalne na terenie Gminy Cieszyn w latach 2022-2023. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 23 lipca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.cieszyn.pl).

Termin złożenia ofert upłynął 28 lipca 2021 r. o godzinie 15.30.

Wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniła wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa Wykonawcy Cena oferty (brutto zł) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena" Łączna liczba uzyskanych punktów
1 ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71 30-719 Kraków 89 175,00 TAK 100,00 100,00

Przedmiotową ofertę złożyła firma, która obecnie dostarcza oprogramowanie,

na podstawie którego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie weryfikują trasy przejazdów pojazdów pomiędzy ważeniami pojazdów pustych oraz pełnych. W związku z czym w wyniku negocjacji ceny kwota wskazana

w formularzu ofertowym pomniejszona została o koszt dostarczenia i uruchomienia oprogramowania, szkolenia pracowników oraz przygotowania protokołu wymiany danych i wyniosła 73 800,00 zł brutto.

 
Naczelnik Wydziału
 
 
 
mgr Aleksander Dorda

Treść

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie o wartości
szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto

Nr zamówienia: OŚR.7031.2.1.2021.5

Cieszyn, 23 lipca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w sprawie:

Świadczenia usługi dostarczania oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras przejazdu pojazdów obierających odpady komunalne na terenie Gminy Cieszyn w latach 2022 - 2023.

1. Opis przedmiotu zamówienia ¹:

W ramach realizowanego zadania Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1. dostarczenia i uruchomienia oprogramowania pozwalającego na odczyt przez zamawiającego danych rejestrowanych przez wykonawcę, który zobowiązany będzie m.in. do: wyposażenia wszystkich pojazdów w system monitoringu bazujący na technologii GPS; wyposażenia wszystkich pojazdów bezpylnych w czujniki uruchamiania mechanizmu pracy wrzutnika, uruchamiania mechanizmu zgniotu w przypadku braku pracy wrzutnika, otwierania odwłoka; wyposażenia wszystkich pojazdów bezpylnych w rejestratory zdjęć oraz urządzenia (terminale) umożliwiające rejestrowanie notatek.

Przedmiotowe oprogramowanie powinno umożliwiać odczyt przez zamawiającego danych rejestrowanych przez wykonawcę takich jak:

punkty jazdy które muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i godzinę oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie systemu GPS i być rejestrowane, gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 100 metrów i co 30 sek. Przejazd pojazdów będzie widoczny jako punkt przesuwający się na cyfrowej mapie. Punkty przejazdu będą tworzyć na animacji trasy/cyfrowej mapie trasę przejazdu pojazdu wzdłuż linii odzwierciedlającej przejechaną trasę z uwzględnieniem krzywizn drogi. Zaznaczenie punktu przejazdu w czasie rzeczywistym pozwala wyświetlić informację o czasie, prędkości jazdy, współrzędnych geograficznych, identyfikatorze pojazdu oraz nazwie ulicy wyznaczonej na podstawie bazy danych mapowych;

punkty postoju które muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i godzinę oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie systemu GPS i być rejestrowane podczas postoju pojazdu w odstępach nie rzadziej niż co 3 minuty. Postój pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów będzie widoczny na cyfrowej mapie w postaci punktu, który po zaznaczeniu wyświetli dane w postaci współrzędnych geograficznych oraz identyfikatorze pojazdu;

dane pracy czujników (uruchamiania mechanizmu pracy wrzutnika, uruchamiania mechanizmu zgniotu w przypadku braku pracy wrzutnika, otwierania odwłoka) które będą w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS oraz rozszerzone o identyfikator pojazdu, datę, godzinę oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie systemu GPS;

zdjęcia wykonane przez rejestrator, które będą zsynchronizowane z zamontowanym na pojeździe rejestratorem GPS w taki sposób, aby po zaznaczeniu odpowiedniego punktu/miejsca na mapie była możliwość wyświetlenia zdjęć odpowiadających temu punktowi/zdarzeniu z ustalonym interwałem czasowym przed i po zdarzeniu. Zdjęcia z kamer będą automatycznie rejestrowane i wysyłane na serwer po wyjeździe pojazdu na rejon podczas realizacji usługi odbioru odpadów (również gdy pojazd jest wyłączony przez okres 30 minut) z konfigurowanym interwałem co 1 sekundę (co oznacza, że zdjęcia będą robione co 1 sekundę),

notatki zdefiniowane przez Zamawiającego, do których będzie możliwość dołączenia zdjęcia wykonanego podczas zaistnienia zdarzenia, która wraz ze zdjęciem wysłana zostanie do systemu natychmiast po wykryciu danego zdarzenia.

1.2. udostępniania oprogramowania przez okres 24 miesięcy;

1.3. przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania;

1.4. przygotowania protokołu wymiany danych (interfejs) na podstawie którego dokonywany będzie przesył danych rejestrowanych przez wykonawcę do oprogramowania zamawiającego. Protokół ten stanowić będzie załącznik do dokumentacji przetargowej;

1.5. archiwizowania danych przez okres 12 miesięcy.

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

2. Termin realizacji zamówienia: 1.1.2022 r. - 31.12.2023 r.

2a. termin realizacji zamówienia w zakresie punktu 1.1 - do dnia 31 grudnia 2021 r.

2b. termin realizacji zamówienia w zakresie punktu 1.3 - w terminie ustalonym z zamawiającym.

2c. termin realizacji zamówienia w zakresie punktu 1.4 - do dnia 16 sierpnia 2021 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu ² ³:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostarczeniu i udostępnianiu oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras przejazdów pojazdów odbierających odpady komunalne i odczyt danych, o których mowa w pkt 1.1.

4. Opis sposobu dokonania ich spełniania ²:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien jest załączyć do oferty wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych :
a. cena - 100%

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryteriów oceny ofert:
nie dotyczy

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących warunkach:
nie dotyczy

8. Ofertę należy złożyć:

  1. w siedzibie Zamawiającego na adres Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 lub
  2. faksem na numer 33 4794-303 lub
  3. pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.cieszyn.pl

9. Termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godziny 15.30.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Bartas, tel.: 33 479 42 75.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

¹ opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności,
² nieobowiązkowe
³ warunki udziału w postępowaniu winny być związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne,
⁴ kryteria oceny ofert: cena lub cena i inne kryteria.

 
Naczelnik Wydziału
 
 
 
mgr Aleksander Dorda

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane