W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

OŚR.7031.1.2.2020.4

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Nr sprawy OŚR.7031.1.2.2020.4
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zamówienie z wolnej ręki
Wartość zamówienia Poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp
rozstrzygnięcie

W dniu 18 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Zakładek Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Cieszyn, 24 listopada 2020 r.

OŚR.7031.1.2.2020.4

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwany dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Określenie przedmiotu zamówienia i zakresu zamówienia:
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), gmina tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Realizując obowiązek ustawowy z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Cieszyn uruchomiła gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie, zlecając prowadzenie tego punktu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy. Biorąc pod uwagę cel powołania ww. Spółki oraz charakter zleconego zadania, będącego ustawowym obowiązkiem własnym gminy, podjęto decyzję o powierzenia tożsamego zadania w latach 2014-2020.

Szacowana wartość zamówienia: 172 260.00 zł netto + 8% podatku VAT, co daje wartość brutto 186 040,80 zł (kwota miesięczna brutto - 15 503,40 zł).

Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43- 400 Cieszyn (dalej zwany Spółką)

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką Gminy Cieszyn, która posiada 100% udziału. W związku z powyższym:

  1. spełniony jest warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c) ustawy Pzp, dotyczący braku bezpośredniego kapitału prywatnego w spółce;
  2. spełniony jest obowiązek określony w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy Pzp. dotyczący sprawowania przez Zamawiającego kontroli nad Spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami.

Spółka wykonuje powierzone przez Zamawiającego zadania: operatora publicznego miejskiego transportu zbiorowego, odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji cieszyńskiej, prowadzenia cmentarzy komunalnych, prowadzenia od 2013 r. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych przez Zamawiającego, dlatego też spełniony jest warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Pzp.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacje, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp nie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, ani nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Kod CPV:

98000000-3 inne usługi komunalne

Załączniki

Powiadom znajomego