W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.558.2020

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021
Znak sprawy 0050.558.2020
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert

Treść

Zarządzenie Nr 0050.558.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 23 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.558.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 listopada 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 1. Wsparcie dla osób potrzebujących
  1. realizacja działań, w tym realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  2. pomoc rzeczowa oraz w formie usług osobom potrzebującym, w tym osobom o niskim statusie materialnym.
 2. Wsparcie dla osób starszych
  1. działania aktywizujące osoby starsze w formie m.in. warsztatów, spotkań i wyjazdów integracyjnych,
  2. prowadzenie placówek dla osób starszych, w tym klubów, ośrodków wsparcia, świetlic.
 3. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych
  1. działania z zakresu rehabilitacji społecznej w formie m.in. warsztatów, spotkań i wyjazdów integracyjnych, zajęć rehabilitacyjnych,
  2. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, osób długotrwale lub ciężko chorych, w tym m. in. poprzez uczestniczenie w warsztatach, spotkaniach, służących wymianie doświadczeń, wsparcie psychologiczne, itp.,
  3. prowadzenie placówek dla osób niepełnosprawnych, osób długotrwale lub ciężko chorych, w tym m.in. świetlic, ośrodków wsparcia,
  4. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, w tym kształtowanie postaw społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poprawa funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
  5. działalność hospicyjna.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

45.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadań publicznych w formie wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 2. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego:
  1. wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  2. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
  3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 3. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób uczestniczących w zadaniu oraz realizatorów zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego, a także przestrzegania i stosowania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa (w szczególności Wojewodę Śląskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego).

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

6. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesłanie oferty poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem podpisanego, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek, 43-400 Cieszyn, które generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W przypadku potwierdzeń złożenia oferty wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 21 grudnia 2020 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

8. Zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zrealizowane przez gminę Cieszyn w roku 2019 na kwotę 55.500,00 zł.

Zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zrealizowane przez gminę Cieszyn w roku 2020 na kwotę 55.500,00 zł.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Rozstrzygnięto Zarządzeniem nr 0050.671.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane