W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.510.2020

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 i 2021 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych [...]
Znak sprawy 0050.510.2020
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert

Treść

Zarządzenie Nr 0050.510.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 i 2021 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2020 i 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.758.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 2 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.510.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 listopada 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 i 2021 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zadanie z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. Nazwa zadania: realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 • w roku 2020: 14.000,00 zł
 • w roku 2021: 60.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego:

  1. wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  2. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
  3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami/rodzajami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 1. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie, na które przyznana zostanie dotacja musi być realizowane w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku i obejmować będzie osoby bezdomne korzystające ze schronienia zapewnionego przez gminę Cieszyn, które borykają się z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych.
 2. Zadanie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.
 3. Zleceniobiorca zapewni usługi aktywizujące ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane, m.in. przez:
  1. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  2. trening umiejętności interpersonalnych;
  3. uczestnictwo w warsztatach treningu pracy;
  4. zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
 4. Zleceniobiorca podejmie także działania związane ze steetworkingiem w środowisku osób bezdomnych.
 5. W celu realizacji zadania wyłoniony Zleceniobiorca będzie realizował zadanie w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Błogockiej 30.

6. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 23 listopada 2020 roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn lub
 • poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 25 listopada 2020 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020.

8. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w latach ubiegłych na realizację zadania:

Na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem:

 • w 2019 roku: 55.000,00 zł (dotacja)
 • w 2020 roku: 50.000,00 zł (dotacja).
 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Rozstrzygnięto Zarządzeniem nr 0050.566.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane