W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status aktualne

Cieszyn, dnia 15 maja 2024 r.

OR-I.2110.6.2024

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 3. znajomość obowiązujących przepisów ustaw na danym stanowisku pracy:
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności analityczne, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
 5. biegła obsługa pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej,
 6. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań związanych z zameldowaniem na pobyt stały i czasowy.
 2. Wprowadzanie danych do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
 3. Wydawanie zaświadczeń z Systemów Rejestrów Państwowych.
 4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru (PESEL), rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC).
 5. Zastrzeganie oraz cofanie zastrzeżenia numeru PESEL.
 6. Prowadzenie rejestru mieszkańców gminy Cieszyn.
 7. Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców i ich rodzin zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z zatrudnieniem oraz osób przybywających na teren RP w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym, w tym nadawanie i przywracanie statusu UKR.
 9. Przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dowodów osobistych oraz unieważnianie ich w rejestrze dowodów osobistych.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja zawiadomień o utracie lub uszkodzeniu dowodu przez placówki konsularne i policję.
 11. Realizacja i przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania na terenie powiatu cieszyńskiego.
 12. Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz archiwum kopert dowodowych.
 13. Udostępnianie oryginałów dokumentacji związanej z wydaniem dowodów osobistych, wizerunku twarzy oraz zaświadczeń uprawnionym organom.
 14. Prowadzenie ewidencji wydanych dowodów osobistych.
 15. Prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości oraz kopert dowodowych.
 16. Nadawanie numeru PESEL w związku z wydaniem dokumentu tożsamości dla obywateli polskich zamieszkujących poza terenem Polski.
 17. Obsługa zleceń innych urzędów w systemie rejestrów państwowych - poprawy błędnych danych osobowych.
 18. Przygotowanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach z zakresu przepisów ustawy o dowodach osobistych.
 19. Prowadzenie Krajowego Rejestru Danych Kontaktowych.
 20. Realizowanie zadań w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz związanej z tym sprawozdawczości.
 21. Realizowanie zadań w zakresie przyznawania Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz związanej z tym sprawozdawczości.
 22. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Karty Seniora.
 23. Uczestniczenie w organizowaniu, przeprowadzaniu wyborów powszechnych i referendów.
 24. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, jak również, w oparciu o rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz w oparciu o system elektronicznego obiegu dokumentów.
 25. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 26. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych uchwał, decyzji i zarządzeń organów nadrzędnych, a także uzasadnionych potrzeb pozostających w związku z charakterem prawnym oraz zadaniami i kompetencjami Wydziału.
 27. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14 w pomieszczeniu biurowym na parterze,
 2. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
 3. równoważny system czasu pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu kwietniu 2024 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 29.05.2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 29.05.2024 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Stanisław Kawecki
  Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego