W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wyżej wskazane stanowisko wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne.
Kandydat zrezygnował z udziału w naborze w trakcie trwającej procedury.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 28 lutego 2024 r.

OR-I.2110.3.2024

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu
w Wydziale Finansowym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  • 3 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  • brak wymogu stażu pracy dla wyższego wykształcenia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie: administracyjne, ekonomiczne,
 2. doświadczenie zawodowe: na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu
 3. terytorialnego, na stanowiskach związanych z księgowością,
 4. doświadczenie w pracy: w administracji publicznej,
 5. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność,
 7. umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 8. preferowana znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, systemów bankowości elektronicznej, biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektu budżetu, projektu uchwały budżetowej, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 2. Współpraca przy analizie i ocenie prawidłowości sporządzania planów finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 3. Analiza i ocena prawidłowości opracowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego planów finansowych.
 4. Opracowanie projektów i ostatecznego planu finansowego dla Wydziału Finansowego.
 5. Przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego.
 6. Ogół prac związanych z opracowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, pełna współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy i wydziałami Urzędu zgodnie z instrukcją dotyczącą sporządzania WPF. Zapewnienie jej zgodności z Budżetem Gminy.
 7. Wypełnianie zadań realizatora BIP zgodnie z przepisami regulaminu publikowania informacji publicznej w BIP.
 8. Współpraca przy projektowaniu uchwał Rady Miejskiej oraz projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w Budżecie Miasta i prowadzeniu szczegółowej ewidencji zmian budżetowych.
 9. Przygotowanie kompletu materiałów kierowanych do Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy dotyczących wykonania budżetu i WPF.
 10. Gromadzenie jednostkowych sprawozdań budżetowych i ich kontrola formalno-rachunkowa w szczególności pod kątem zgodności z zapisami na kontach księgowych Organu.
 11. Współpraca przy sporządzaniu zbiorczej sprawozdawczości budżetowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy (miesięcznej, kwartalnej, rocznej) przy wykorzystaniu systemów komputerowych.
 12. Pomoc przy wykonywaniu bieżącej kontroli prawidłowości wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne i Urząd Miejski pod względem zgodności z planami i zasadami dyscypliny finansowej.
 13. Gromadzenie jednostkowych sprawozdań finansowych (w formie papierowej i elektronicznej) i ich kontrola formalno-rachunkowa pod kątem zgodności wykazanych danych z danymi wykazanymi w złożonych sprawozdaniach budżetowych.
 14. Sporządzanie łącznej sprawozdawczości finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat, zmian funduszu) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Prowadzenie księgowości bilansowej syntetycznej i analitycznej Budżetu Gminy - Organu, z wyłączeniem "zadań zleconych", w systemie komputerowym FK Rekord, na podstawie dowodów księgowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zarządzeniami Burmistrza określającymi politykę rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Miejskim.
 17. Przygotowywanie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 18. Bieżące uzgadniane i potwierdzanie operacji finansowych w zakresie udzielania pożyczek i ich spłat oraz wykorzystania zaciągniętych pożyczek, kredytów i ich spłat.
 19. Ewidencja zobowiązań warunkowych z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek i innych.
 20. Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu miesięcznego uzgodnienia danych w szczególności ze sprawozdaniami budżetowymi.
 21. Terminowe przygotowanie danych do sporządzenia bilansu z wykonania budżetu JST.
 22. Przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych i pozostałych sald aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald.
 23. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na II piętrze,
 2. możliwość korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu styczniu 2024 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektor ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu w Wydziale Finansowym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 12.03.2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 12.03.2024 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Stanisław Kawecki
  Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego