W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że nabór na wyżej wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.
Nabór na ww. stanowisko zostanie ogłoszony ponownie.
Szczegóły
Stanowisko Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 28 lutego 2024 r.

OR-I.2110.2.2024

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym,
 6. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik),
 7. co najmniej 4-letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
 8. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie weryfikacji opracowań przyjmowanych do pzgik,
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania EWMAPA i OŚRODEK,
 3. znajomość przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku pracy:
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, kreatywność,
 5. umiejętności obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego pakietu biurowego Microsoft Office, Open Office oraz programów dotyczących obiegu dokumentów,
 6. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji,
 7. dyspozycyjność, prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie prawidłową realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Prowadzenie zadań określonych w porozumieniu nr WO.01118-12/10 pomiędzy Starostą Cieszyńskim - Czesławem Gluzą jako Stroną Powierzającą a Burmistrzem Miasta Cieszyna - Mieczysławem Szczurkiem jako Stroną Przyjmującą z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31 z 2011 r. poz. 586, w szczególności:
  1. weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
  3. wykonywanie i podpisywanie map, i innych dokumentów udostępnianych z pzgik,
  4. naliczanie należnych opłat i podpisywanie Dokumentów Obliczenia Opłaty.
 3. Przygotowywanie i podpisywanie z upoważnienia Burmistrza Miasta w czasie nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości decyzji administracyjnych z zakresu indywidualnych spraw dotyczących:
  1. odmowy przyjęcia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę (art. 12b ust. 8 Pgik),
  2. wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu (art. 28f Pgik),
  3. sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów pzgik lub wysokości należnej opłaty (art. 40f Pgik).
 4. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy Pgik w szczególności:
  1. przygotowywanie i podpisywanie z upoważnienia Burmistrza Miasta w czasie nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości decyzji administracyjnych z zakresu indywidualnych spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości lub umorzenia postępowania rozgraniczeniowego i przekazania sprawy sądowi (art. 33 i art. 34 Pgik),
  2. ustalanie numerów porządkowych budynków i zawiadamiania o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów które tymi nieruchomościami władają, wydawanie zaświadczeń o ustaleniu numeru porządkowego (art. 47a, ust. 5 Pgik).
 5. Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, oraz śledzenie rozwiązań z zakresu funkcjonowania pzgik.
 6. Opracowywanie zestawień, ankiet i innych materiałów statystycznych na potrzeby innych organów i instytucji.
 7. Udział w pracach komisji, zespołów powołanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 8. Inne czynności wynikające z poleceń Kierownictwa Urzędu, Naczelnika Wydziału i innych przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1 w pomieszczeniu biurowym na parterze,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
 3. praca pod presją czasu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu styczniu 2024 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej), również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia,
 8. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 19.03.2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 19.03.2024 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Stanisław Kawecki
  Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego