W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Norbert Michalski, Skoczów
Uzasadnienie wyboru Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Pan Norbert Michalski legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandytat wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku oraz określonymi predyspozycjami osobowościowymi.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 22 grudnia 2023 r.

OR-I.2110.19.2023

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych
w Wydziale Finansowym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  1. 3 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  2. brak wymogu stażu pracy dla wyższego wykształcenia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie z zakresu administracji, prawa lub finansów,
 2. doświadczenie zawodowe: prowadzenie spraw w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych, cywilnoprawnych,
 3. doświadczenie w pracy: w urzędzie, w sądzie lub w kancelarii prawnej, lub w kancelarii komorniczej,
 4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 6. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice itp., internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych windykowanych w drodze egzekucji administracyjnej, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w szczególności:
  1. wystawianie tytułów wykonawczych, wysyłanie do właściwego miejscowo organu egzekucyjnego i ich ewidencja,
  2. kontrola stanu windykowanych wierzytelności i przekazywanie bieżących informacji o zmianach do właściwego organu egzekucyjnego,
  3. monitorowanie przebiegu windykacji zgodnie z przyjętymi procedurami,
  4. przygotowywanie analizy pod kątem terminu przedawnienia należności podatkowych,
  5. prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie zgodnie ze stosowanym w Urzędzie wykazem akt,
  6. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,
  7. wystawianie wniosków z żądaniem udzielenia informacji i wyjaśnień od uczestników postępowania egzekucyjnego,
  8. wystawianie zmienionych tytułów wykonawczych,
  9. wystawianie zawiadomień o wygaśnięciu zobowiązań.
 2. Kontrola terminowości regulowania w/w należności i ich windykacja (upomnień i tytułów wykonawczych).
 3. Współpraca z organami kontroli i rewizji oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
 4. Analiza kart kontowych podatników pod kątem zaległości i należności podatkowych i podejmowanie działań oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających wykonanie zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy podstępowanie egzekucyjne w administracji.
 5. Sporządzanie wniosku do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie wpisu hipoteki do Ksiąg Wieczystych.
 6. Współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i bankami w sprawach finansowych związanych z wykonywanymi zadaniami.
 7. Przygotowywanie kompletu dokumentacji do dalszej windykacji należności cywilnoprawnych w trybie egzekucji sądowej i przekazywanie jej na bieżąco właściwemu merytorycznie pracownikowi.
 8. Współpraca z Biurem Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, z Kancelariami Komorniczymi, z Poborcami Urzędu Skarbowego oraz z Syndykami.
 9. Sporządzanie wniosków w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na parterze,
 2. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu listopadzie 2023 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 8.01.2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 8.01.2024 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Stanisław Kawecki
  Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego