W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowiska urzędnicze ds. realizacji inwestycji (ZPIF-I.8, ZPIF-I.9) w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że nabór na wyżej wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert
Szczegóły
Stanowisko Stanowiska urzędnicze ds. realizacji inwestycji (ZPIF-I.8, ZPIF-I.9) w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 15 września 2022 r.

OR-I.2110.13.2022

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze
ds. realizacji inwestycji
(ZPIF-I.8, ZPIF-I.9)
w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku: budownictwo/ architektura/ instalacje sanitarne/ instalacje elektryczne/ ochrona środowiska,
 2. uprawnienia budowlane,
 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane nadzorem nad realizacją inwestycji lub/i przygotowaniem dokumentacji inwestycji,
 4. znajomość przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku pracy:
 5. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, kreatywność,
 7. umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice,
 8. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji,
 9. dyspozycyjność, prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu dokumentacji inwestycji (weryfikacja projektów technicznych), w szczególności co do rozwiązań technicznych (w tym uzgodnień) oraz pod względem formalno-prawnym, których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót.
 2. Opracowywanie bieżących planów inwestycyjnych i harmonogramów realizacji inwestycji.
 3. Przygotowanie pod względem merytorycznym niezbędnej dokumentacji dla uruchomienia procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i udział w pracach komisji przetargowych dla zamówień prowadzonych przez Wydział, w tym wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego.
 4. Branie udziału w przygotowaniu zamówień i przeprowadzaniu odbiorów, a także sprawdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych opracowań o charakterze koncepcyjnym, opiniodawczym i eksperckim.
 5. Udział w pracach komisji przetargowych, w szczególności w zakresie szacowania wartości zamówienia, opracowywania opisu przedmiotu zamówienia, ustalania warunków udziału w postępowaniu, ustalania kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, czynności związanych z badaniem i ocena ofert, opracowywania odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu, na podstawie odrębnego powołania przez Burmistrza Miasta jako członka komisji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i właściwymi przepisami wewnętrznymi.
 6. Bieżąca kontrola realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i wydanymi do niej przepisami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektowo-kosztorysową, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
 7. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym faktur i rachunków, szczególnie w zakresie ich zgodności z dokumentacją przetargową i zawartymi umowami.
 8. Przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem do użytkowania nadzorowanych zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie względnie zgłoszenie zakończenia robót.
 9. Udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych obiektów zgodnie z warunkami ujętymi w umowach o realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokumentami gwarancyjnymi i instrukcją użytkowania.
 10. Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi.
 11. Organizacja spotkań z uczestnikami procesu inwestycyjnego w sprawach dotyczących prowadzonych nadzorów.
 12. Współpraca z pracownikami prowadzącymi tematy inwestycyjne.
 13. Współpraca z miejskimi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.
 14. Udział w odbiorach częściowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych lub nadzorowanych przez Wydział.
 15. Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji zadań oraz zespołach zadaniowych powoływanych przez Burmistrza Miasta.
 16. Kontrola terminowej realizacji realizowanych zadań.
 17. Przygotowanie korespondencji związanej z przygotowywanym i realizowanym zadaniem inwestycyjnym.
 18. Współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych, Komisją ds. opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innymi osobami i podmiotami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanych inwestycji.
 19. Współpraca ze stanowiskiem ds. sprawozdawczości i rozliczania inwestycji w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju planów, sprawozdań i informacji.
 20. Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie ochrony drzew i w zakresie gospodarki zielenią na terenach objętych realizowaną inwestycją.
 21. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, kart informacyjnych i projektów zarządzeń Burmistrza związanych z zakresem działania Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 23. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady Miejskiej dotyczące zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 24. Uczestniczenie w obradach Rady Miejskiej i Komisjach Rady Miejskiej w zależności od potrzeb.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze oraz w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. praca pod presją czasu,
 5. praca na wysokości.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu sierpniu 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. realizacji inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 3.10.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 3.10.2022 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego