W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi administracyjno-biurowej Rady Miejskiej i komisji Rady w Biurze Rady Miejskiej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kamil Staniek, Iskrzyczyn
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Pan Kamil Staniek legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym oraz posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi administracyjno-biurowej Rady Miejskiej i komisji Rady w Biurze Rady Miejskiej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Treść

Cieszyn, dnia 27 lipca 2022 r.

OR-I.2110.10.2022

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. obsługi administracyjno-biurowej Rady Miejskiej i komisji Rady
w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  • 3 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  • brak wymogu stażu pracy dla wykształcenia wyższego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie: prawo, administracja;
 2. doświadczenie zawodowe: na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego - minimum 1 rok,
 3. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, samodyscyplina,
 6. umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 7. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku, w tym: Legislator, LEX, e-Dokument, Dysponent.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Rady Miejskiej Cieszyna (dalej Rady).
 2. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady i komisji Rady (dalej Komisji) w zakresie organizacyjno-administracyjnym
  1. czuwanie nad właściwym przygotowaniem i opracowaniem oraz terminowym przekazaniem materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji, w szczególności zawiadamianie radnych i zaproszonych gości o terminach sesji Rady, posiedzeniach Komisji wraz z przekazywaniem porządku obrad i innych materiałów,
  2. kompletowanie projektów uchwał Rady oraz innych materiałów, będących przedmiotem obrad sesji Rady i ich zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) przed sesją Rady oraz kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad Komisji,
  3. protokołowanie sesji Rady i obrad Komisji,
  4. udostępnianie protokołów, o których mowa w podpunkcie c) do publicznego wglądu poprzez wyłożenie w Biurze Rady Miejskiej (dalej BRM) oraz w przypadku protokołu z przebiegu sesji Rady, zamieszczanie go w BIP,
  5. przyjmowanie zgłoszeń radnych w sprawie poprawek lub uzupełnienia protokołu z odbytej sesji Rady i przedstawienie ich do rozstrzygnięcia Przewodniczącemu Rady,
  6. zapewnienie właściwego przygotowania sprzętu technicznego (nagłośnienie, sprzęt komputerowy, rzutnik, itp.) oraz poczęstunku niezbędnego do przeprowadzania sesji Rady i prac Komisji w porozumieniu i poprzez działania Wydziału Organizacyjnego Urzędu.
 3. Przechowywanie i przekazywanie materiałów będących w dyspozycji BRM, w tym dokumentów z obrad Rady i Komisji odpowiednim organom.
 4. Prowadzenie odpowiednich rejestrów:
  1. uchwał i stanowisk Rady,
  2. opinii, wniosków i stanowisk Komisji,
  3. interpelacji i zapytań radnych,
  4. oraz przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta do realizacji.
 5. Przekazywanie do rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków lub w centralnym rejestrze petycji kierowych do Rady oraz podejmowanie działań w celu ich rozpatrzenia przez Radę.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej dotyczącej zakresu działalności Rady oraz Biura Rady Miejskiej.
 7. Wykonywanie zadań redaktora BIP w BRM określonych w Regulaminie publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszyn.
 8. Organizowanie dyżurów radnych.
 9. Przygotowywanie szkoleń radnych oraz służbowych wyjazdów i spotkań radnych.
 10. Obsługa programu Dysponent w zakresie wprowadzania danych dotyczących zaangażowania zawieranych umów oraz faktur, rachunków i innych dokumentów generujących zobowiązania finansowe.
 11. Sporządzanie listy wypłaty diet oraz zwrotów kosztów delegacji służbowych i szkoleń dla radnych za dany miesiąc.
 12. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania elektronicznego systemu głosowania przy udziale Referatu Informatycznego Wydziału Organizacyjnego.
 13. Opracowywanie okresowych planów, ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących działalności BRM i Rady.
 14. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze oraz w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn.
 2. Praca w ramach systemu równoważnego czasu pracy - szczególnie w zakresie obsługi Sesji Rady oraz Komisji Rady.
 3. Brak możliwości korzystania z windy.
 4. Praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu czerwcu 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-biurowej Rady Miejskiej i komisji Rady w Biurze Rady Miejskiej", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 8.08.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 8.08.2022 r. do godz. 16.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane