W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Patrycja Burawa, Cieszyn
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Pani Patrycja Burawa legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się podstawową znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 19 lipca 2022 r.

OR-I.2110.9.2022

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku
w Wydziale Finansowym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie - co najmniej średnie,
 6. staż pracy:
  • 3 letni staż pracy oraz średnie wykształcenie, lub
  • brak wymogu stażu pracy dla wyższego wykształcenia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie: administracyjne, ekonomiczne,
 2. doświadczenie zawodowe: na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego, na stanowiskach związanych z księgowością,
 3. doświadczenie w pracy: w administracji publicznej,
 4. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność,
 6. umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 7. preferowana znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych środków trwałych w księgach pomocniczych tj. księgach inwentarzowych w programach "Środki trwałe" i "Niskocenne środki trwałe".
 2. Dokonywanie wyceny składników majątkowych ujętych w księgach inwentarzowych Urzędu według wartości księgowej.
 3. Sporządzanie sprawozdania SG-01 przekazywanego do GUS.
 4. Comiesięczne uzgadnianie poprawności zapisów na kontach księgowych, uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie prowadzonej ewidencji.
 5. Przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych i pozostałych sald aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald.
 6. Kontrola i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych instytucjom kultury, dla których zostały opracowane procedury planowania, udzielania i przekazywania środków finansowych zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wykorzystania dotacji oraz rozliczania udzielonych dotacji.
 7. Kontrola i rozliczanie dotacji celowych dla instytucji kultury łącznie z sporządzaniem projektów umów.
 8. Wykonywanie zadań zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta w sprawie ewidencji i obiegu weksli obcych oraz wadiów i zabezpieczeń wnoszonych w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
 9. Kontrola terminowości spłaty udzielonych pożyczek, poprzez porównanie zaksięgowanych spłat z harmonogramem (terminem) spłat określonym w zawartych umowach oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnych komórek.
 10. Sprawdzanie zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej z prowadzonym zestawieniem umów i przeprowadzenie inwentaryzacji w formie potwierdzenia sald, zgodnie z zapisami właściwego zarządzenia w sprawie inwentaryzacji.
 11. Naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu spłat pożyczek przekazywanie w formie pisemnej kompletnej informacji o konieczności naliczenia odsetek z wstępnym ich wyliczeniem do Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji w celu ich przypisania i windykacji.
 12. Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych do systemów przez Wydział Organizacyjny - Kadry.
 13. Wprowadzanie danych związanych z comiesięcznymi potrąceniami z wynagrodzeń oraz wprowadzanie uaktualnionych danych niezbędnych do obliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 14. Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych.
 15. Prowadzenie kart zasiłkowych i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 16. Sporządzanie miesięcznych zestawień funduszu płac i jego pochodnych w szczegółowości do zadań zleconych i zadań powierzonych oraz zadań własnych.
 17. Sporządzanie comiesięcznych obliczeń związanych z potrąceniami składek na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe, wypadkowe oraz sporządzanie odpowiednich raportów dla ZUS oraz dla pracowników zarówno miesięcznych jak i rocznych i dokonywanie potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń od umów zlecenia i umów o dzieło,
 18. Sporządzanie informacji podatkowych dla Urzędu Skarbowego, pracowników oraz zleceniobiorców (informacje roczne).
 19. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników.
 20. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ZUS RP - 7.
 21. Sporządzanie sprawozdań Z-03, Z-06 oraz innych z zakresu wynagrodzeń przekazywanych przez GUS do sporządzenia w drodze badań losowych.
 22. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wypłacanych stypendiów sportowych. Obliczanie wynagrodzeń z tytułu umów stypendialnych, analiza podlegania obowiązkowi zgłaszanie do ubezpieczeń i zgłaszanie do ubezpieczenia do ZUS stypendystów sportowych. Sporządzanie pełnej dokumentacji w zakresie rozliczenia z tytułu podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w pomieszczeniu biurowym na II piętrze;
 2. brak możliwości korzystania z windy;
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu czerwcu 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku w Wydziale Finansowym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 29.07.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 29.07.2022 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego