W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. ochotniczych straży pożarnych i finansów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Rafał Ptasiński, Cieszyn
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Rafał Ptasiński wykazał się dobrą znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku, jak również określonymi predyspozycjami osobowościowymi.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. ochotniczych straży pożarnych i finansów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 24 marca 2022 r.

OR-I.2110.6.2022

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochotniczych straży pożarnych i finansów
w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym lub ochroną przeciwpożarową,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
  1. ustawy o samorządzie gminnym,
  2. Kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  4. ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
  5. ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zdolności planistyczne, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność,
 5. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, internetu, poczty elektronicznej, innych programów komputerowych związanych z zakresem zadań na stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Przygotowanie zestawień oraz obliczanie ekwiwalentów przysługujących członkom OSP.
 3. Prowadzenie ewidencji kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i bieżące monitorowanie w zakresie posiadanych uprawnień.
 4. Prowadzenie teczek osobowych członków OSP będących na podziale bojowym, ich bieżąca aktualizacja, w tym kierowanie na badania i szkolenia.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem członków OSP i MDP oraz występowanie o wypłatę roszczeń z tytułu posiadanych polis ubezpieczeniowych.
 6. Zbieranie informacji o potrzebach jednostek oraz dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu, środków ochrony osobistej oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim regulaminami zamówień publicznych.
 7. Prowadzenie zestawień sprzętu zakupionego na rzecz OSP.
 8. Rozliczanie kart drogowych i kart sprzętu silnikowego.
 9. Weryfikacja dokumentacji przedstawionej w celu potwierdzenia prawa do świadczenia ratowniczego.
 10. Prowadzenie spraw finansowych MCZK, w tym: sprawozdań z zaangażowania środków budżetowych oraz sprawdzanie i opisywanie faktur pod kątem zgodności z prawem, planem i harmonogramem finansowym, w tym w programie Dysponent.
 11. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przez jednostki miejskie oraz weryfikacja praktycznego obowiązku sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przez miejskie jednostki organizacyjne.
 12. Współudział w realizacji zadań bieżących oraz uaktualnianie planów z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 13. Zbieranie, dokumentowanie, analizowanie danych o aktualnych zagrożeniach, zanieczyszczeniu powietrza i awariach na terenie miasta Cieszyna, w tym odbiór wiadomości e-mail oraz przekazywanie ich zgodnie z procedurami m.in. w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania.
 14. Alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 15. Przygotowanie i dokumentowanie posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 16. Przygotowanie sprawozdań z zakresu działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 17. Przygotowanie, do akceptacji Szefa MCZK, dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych zgromadzeń.
 18. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia działań informacyjnych i dokumentacyjnych.
 19. W sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego wykonywanie wszelkich czynności zleconych związanych ze zwalczaniem, zapobieganiem, reagowaniem na występujące zagrożenie, w tym m.in.: sporządzanie raportów, pism, oceny i analizy bieżącej sytuacji.
 20. Aktualizacja BIP-u oraz strony internetowej www.cieszyn.pl w zakresie spraw prowadzonych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym zamieszczanie komunikatów, ostrzeżeń, informacji o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz innych ważnych informacji.
 21. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Szefa MCZK.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Kochanowskiego 14 na parterze,
 2. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
 3. równoważny system czasu pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu lutym 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 536) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje do zajmowania stanowiska związanego z obronnością kraju w administracji publicznej, o którym mowa w art. 119 ust. 1 b wskazanej ustawy,
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych i finansów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 8.04.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 8.04.2022 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego