W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Leszek Śliwka, Cieszyn
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Pan Leszek Śliwka legitymuje się wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem zawodowym związanym z pełnieniem nadzorów nad realizacją inwestycji oraz przygotowaniem dokumentacji inwestycji, jak również z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kandydat posiada również wymaganą znajomość przepisów, zasad funkcjonowania samorządu oraz określone predyspozycje osobowościowe.
Szczegóły
Stanowisko Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętr
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Treść

Cieszyn, dnia 20 grudnia 2021 r.

OR-I.2110.17.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Zamówień Publicznych
i Inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej 4-letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 7. posiadanie kwalifikacji zawodowych: uprawnień budowlanych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku budownictwo, architektura,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane nadzorem nad realizacją inwestycji oraz przygotowaniem dokumentacji inwestycji,
 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego (np. jako członek komisji przetargowej),
 4. znajomość przepisów KC, KPA, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych z nim związanych,
 5. znajomość przepisów prawnych:
 6. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 7. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji i odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność samodzielność, kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, kreatywność,
 8. umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego pakietu Microsoft Office lub OpenOffice,
 9. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji,
 10. dyspozycyjność, prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie pracą podległego Referatu, zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań Referatu określonych w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie i innych regulaminach wewnętrznych.
 2. W czasie nieobecności Naczelnika Wydziału kierowanie pracą Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, w zakresie działań Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 3. Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w zakresie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 4. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału ustalanie zakresu czynności dla pracowników i rozliczanie ich wykonywania.
 5. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza Miasta lub bezpośredniego przełożonego.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, kart informacyjnych i projektów zarządzeń Burmistrza związanych z zakresem działania Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 7. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady Miejskiej dotyczące zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 8. Opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań z działalności Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
 9. Uczestniczenie w obradach Rady Miejskiej i Komisjach Rady Miejskiej w zależności od potrzeb.
 10. Realizowanie powierzonych zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i właściwymi przepisami wewnętrznymi, w tym regulaminami udzielania zamówień publicznych, udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 11. Udział w pracach komisji przetargowych, w szczególności w zakresie szacowania wartości zamówienia, opracowywania opisu przedmiotu zamówienia, ustalania warunków udziału w postępowaniu, ustalania kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, czynności związanych z badaniem i ocena ofert, opracowywania odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu, na podstawie odrębnego powołania przez Burmistrza Miasta jako członka komisji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i właściwymi przepisami wewnętrznymi.
 12. Współpraca z Wydziałem Finansowym Urzędu w zakresie prawidłowego wnoszenia, przechowywania oraz zwracania wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania warunków umowy.
 13. Każdorazowa kontrola i weryfikacja dokumentów przetargowych pod względem formalnoprawnym, w tym w szczególności wniosku o wszczęcie postępowania złożonego przez naczelnika wydziału lub kierownika biura.
 14. Współpraca z naczelnikami wydziałów, kierownikami biur i innymi pracowaniami Urzędu Miejskiego, którym powierzono zadania dotyczące zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 15. Bieżąca współpraca z Referatem Funduszy Zewnętrznych w zakresie przygotowania inwestycji.
 16. Udział w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej w szczególności co do rozwiązań technicznych i uzgodnień, których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
 17. Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru robót związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji. Bieżąca kontrola realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i wydanymi do niej przepisami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektowo-kosztorysową, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. W zakresie nadzoru nad budową do podstawowych obowiązków należy m.in.: prowadzenie dziennika budowy, przygotowanie protokołu przekazania placu budowy wraz z niezbędnymi załącznikami, sprawdzania protokołów zaawansowania robót, przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, prawidłowych obmiarów i wycen, doprowadzenia do przekazania użytkownikowi zrealizowanych obiektów.
 18. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym faktur i rachunków, szczególnie w zakresie ich zgodności z dokumentacją przetargową i zawartymi umowami.
 19. Przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem do użytkowania nadzorowanych zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie względnie zgłoszenie zakończenia robót.
 20. Opracowywanie bieżących harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z działalności Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz współpraca w sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.
 21. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z rozliczaniem pozyskanych na realizację inwestycji zewnętrznych środków finansowych (dotacje, pożyczki, itp.).
 22. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców miasta i instytucji w sprawach objętych działalnością Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze oraz w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. praca pod presją czasu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu listopadzie 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej), również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, w przypadku gdy jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - uprawnienia budowlane (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości

w terminie do dnia 30.12.2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 30.12.2021 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane