W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzętem w Wydziale Organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wyżej wskazane stanowisko wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne.
Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz na podstawie wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym testu pisemnego Komisja ds. naboru nie rekomendowała osoby Kandydata do zatrudnienia, z uwagi na niski poziom spełnienia wymagań dodatkowych stawianych w ofercie naboru, w tym posiadanej wiedzy merytorycznej w zakresie administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i znajomości przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku. Kandydat nie posiadał również odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
W związku z powyższym nabór na ww. stanowisko zostanie ogłoszony ponownie.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzętem w Wydziale Organizacyjnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
Status rozstrzygnięte

Cieszyn, dnia 29 października 2021 r.

OR-I.2110.15.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzętem
w Wydziale Organizacyjnym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o profilu informatyka.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z informatyką,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na stanowisku związanym z administracją serwerami, komputerami i sieciami komputerowymi,
 3. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
 4. umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
 5. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych,
 6. preferowane posiadanie certyfikatów ukończenia szkoleń w zakresie serwerów Microsoft Windows, Linux, baz danych Postgres, Firebird i innych związanych z informatyką,
 7. znajomość przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku pracy:
 8. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, obowiązkowość, terminowość, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, chęć do samokształcenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie:
  1. stacjami roboczymi,
  2. urządzeniami peryferyjnymi,
  3. siecią komputerową,
  4. bazami danych.
 2. Zarządzanie:
  1. systemami antywirusowymi,
  2. monitoringiem systemów informatycznych,
  3. bezpieczeństwem stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych,
  4. wydajnością stacji roboczych,
 3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych zapisanych na dyskach sieciowych serwerów.
 4. Administrowanie, konfigurowanie i aktualizowanie systemów i programów użytkowanych przez Urząd.
 5. Współpraca przy wdrożeniach nowych systemów, aplikacji i programów zgodnie z potrzebami komórek organizacyjnych.
 6. Współpraca z firmami instalującymi sprzęt i oprogramowanie.
 7. Współpraca w opracowaniu planu zakupu sprzętu i oprogramowania oraz ich instalacji i konfiguracji.
 8. Prowadzenie podstawowego szkolenia pracowników i udzielenie pomocy w eksploatacji administrowanych programów.
 9. Współdziałanie z administracją urzędów i firmami obcymi w zakresie informatyki.
 10. Zlecanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.
 11. Zapoznawanie się z nowymi rozwiązaniami w zakresie informatyki i budowy społeczeństwa informacyjnego m. in. poprzez udział w szkoleniach i targach zgodnie z zakresem obowiązków.
 12. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 13. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 14. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 15. Współpraca z organami kontrolnymi podczas kontroli działania systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu związanych z zajmowanym stanowiskiem.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 - pomieszczenia Referatu Informatycznego (I piętro) oraz w budynkach Urzędu Miejskiego: ul. Kochanowskiego 14, Ratuszowa 1, Sportowa 1 i w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. praca na wysokości do 3 metrów.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu wrześniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO), zgodna z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzętem w Wydziale Organizacyjnym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości

w terminie do dnia 17.11.2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 17.11.2021 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego