W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia w Wydziale Organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dorota Ryszkowska, Cieszyn
Uzasadnienie wyboru Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.
Pani Dorota Ryszkowska legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym oraz posiada doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia w Wydziale Organizacyjnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP lub SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 22 września 2021 r.

OR-I.2110.14.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia
w Wydziale Organizacyjnym
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie albo jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 4. znajomość obowiązujących przepisów ustaw na danym stanowisku pracy:
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności analityczne, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
 6. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, Internetu, poczty elektronicznej,
 7. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych (wyposażenia i sprzętu) oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością Urzędu Miejskiego.
 2. Wystawianie dokumentów OT (oddanie do użytkowania środka trwałego) dla sprzętu podlegającego wprowadzeniu do ewidencji wartościowej i współpraca z Wydziałem Finansowym w tym zakresie zgodnie instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
 3. Wystawianie dokumentów PT (protokół przyjęcia/przekazania środka trwałego) dla środków trwałych przekazywanych/przyjmowanych przez Wydział Organizacyjny.
 4. Prowadzenie oznakowania środków trwałych oraz aktualizowanie spisów inwentarzowych w pomieszczeniach biurowych.
 5. Prowadzenie postępowań i realizowanie zamówień publicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny.
 6. Prowadzenie stałych i okresowych analiz wykorzystania materiałów, sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego z wyłączeniem obiektów sportowych w zakresie specjalistycznych maszyn i urządzeń.
 7. Koordynowanie zakupów i wydawania pracownikom Urzędu Miejskiego materiałów biurowych i innych niezbędnych dla potrzeb Urzędu.
 8. Opracowywanie rocznych planów zakupu materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz rocznych planów wydatków budżetowych na te cele.
 9. Dokonywanie zakupów na potrzeby organizowanych przez Burmistrza Miasta i wydziały imprez i spotkań.
 10. Ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych Referatu Gospodarczo-Remontowego wynikającego z zawieranych umów, zleceń, zamówień lub otrzymanych faktur oraz przestrzeganie harmonogramu wydatków budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 11. Nadzorowanie prac wykonywanych przez sprzątaczki, w tym okresowa kontrola jakości pracy sprzątaczek oraz wydawanie im środków czystości.
 12. Prowadzenie kart przydziału odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej pracowników i wydawanie im tych przydziałów.
 13. Uczestniczenie w organizowaniu wyborów powszechnych i referendów w szczególności w zakresie uzupełniania wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, zaopatrzenia komisji w artykułu biurowe, urządzenia lokali wyborczych zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim oraz pełnienia dyżurów wyborczych.
 14. Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, jak również, w oparciu o rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz w oparciu o system elektronicznego obiegu dokumentów.
 15. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Referatu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. równoważny system czasu pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu sierpniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadanym obywatelstwie,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia w Wydziale Organizacyjnym", w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości

w terminie do dnia 5.10.2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 5.10.2021 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane