W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wyżej wskazane stanowisko wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne. Komisja ds. naboru na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej nie wybrała Kandydata do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta. Kandydat swoją wiedzą merytoryczną z zakresu znajomości przepisów KPA w zakresie postępowań administracyjnych oraz predyspozycjami osobowościowymi nie przekonał Komisji do swojej kandydatury. Kandydat nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.
Szczegóły
Stanowisko Kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP lub SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 15 lipca 2021 r.

OR-I.2110.9.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo,
 6. co najmniej 4-letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 7. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleń na budowę, lub opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lub wykonywaniem projektów architektonicznych w ramach posiadanych uprawnień,
 2. doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej administracji publicznej,
 3. znajomość KPA w zakresie postępowań administracyjnych,
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, kultura osobista,
 5. umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego pakietu Microsoft Office lub OpenOffice.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych służbowo pracowników w zakresie właściwej i terminowej realizacji zadań Referatu, z wyjątkiem zadań związanych z opracowywaniem: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Prowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym.
 4. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Sporządzanie projektów opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej, wydawanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 6. Udział i współpraca w pracach związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Podpisywanie pism, postanowień oraz decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnego upoważnienia Burmistrza Miasta.
 8. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą Referatu na podstawie poleceń przełożonych.
 9. Zastępowanie Naczelnika Wydziału SRM.1, w razie jego nieobecności, w zakresie ogólnej organizacji pracy Wydziału oraz w zakresie rozliczania wydatków finansowych związanych z realizowanymi zadaniami przez Referat.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w pomieszczeniu biurowym na 2 piętrze.
 2. brak możliwości korzystania z windy.
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.
 4. praca na wysokości do 3 metrów.
 5. miejsce pracy - pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty archiwalne.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu czerwcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej), również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, w przypadku gdy jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne opatrzone dopiskiem "Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta" można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 27.07.2021 r. w godzinach pracy Urzędu;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 27.07.2021 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane