W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta w Wydziale Sportu

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Natalia Wałęga, Zebrzydowice
uzasadnienie wyboru Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku. Pani Natalia Wałęga posiada wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej, jak również doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów oraz obsługą kasy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku, zasad obrotu kasowego, zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania oraz umiejętnością sporządzania i interpretacji zapisów na fakturach.
Szczegóły
stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta w Wydziale Sportu
miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie
termin składania ofert
miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP lub SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 14 czerwca 2021 r.

OR-I.2110.8.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi klienta
w Wydziale Sportu
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. doświadczenie w pracy związane z obsługą klientów, obsługą kasy,
 4. znajomość przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku:
 5. znajomość zasad obrotu kasowego, zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
 6. umiejętność sporządzania i właściwej interpretacji zapisów na fakturach,
 7. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany: język angielski, język czeski),
 8. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność i zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
 9. biegła obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, OpenOffice, poczty elektronicznej, kalendarza Google.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, przygotowywanie pism urzędowych, umów, kart informacyjnych oraz planów i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Publikowanie w BIP i na stronie sport.cieszyn.pl oraz przygotowanie do publikacji na stronie internetowej Miasta a także w Wiadomościach Ratuszowych materiałów dotyczących prowadzonych spraw.
 3. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu w ramach części budżetu miasta, którego referat jest dysponentem, wprowadzanie danych do systemu DYSPONENT.
 4. Udzielanie informacji klientom i gościom obiektów sportowych.
 5. Sporządzanie i wysyłanie ofert.
 6. Przyjmowanie opłat za wstęp do obiektów sportowych, za wypożyczenie sprzętu - obsługa kasy fiskalnej, terminala płatniczego i elektronicznego systemu obsługi klienta.
 7. Sporządzanie dokumentów związanych ze sprzedażą i gospodarką finansową, w tym zestawień sprzedaży na podstawie dziennych raportów zmianowych oraz faktur.
 8. Odprowadzanie (w tym transport gotówki) dochodów ze sprzedaży usług na obiektach sportowych w formie wpłat zamkniętych do banku, zgodnie z zasadami wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza.
 9. Przechowywanie w zamkniętym sejfie dopuszczalnego, określonego corocznie Zarządzeniem Burmistrza zapasu gotówki w kasie.
 10. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
 11. Gospodarowanie kluczami w obiektach.
 12. Prowadzenie rezerwacji - obsługa internetowych harmonogramów wykorzystania obiektów, nadzór nad realizacją harmonogramu, sporządzanie umów.
 13. Prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego.
 14. Nadzór nad osobami znajdującymi się w obiekcie, w tym obsługa monitoringu i kierowanie ruchem na lodowisku/rolkowisku, interweniowanie w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia.
 15. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym i wzywanie służb medycznych w przypadku zaistnienia wypadku.
 16. Koordynowanie pracy innych pracowników w związku z realizacją zadań w razie nieobecności bezpośredniego przełożonego.
 17. Aktywne promowanie obiektów sportowych.
 18. Przestrzeganie zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i informacjach niejawnych, w związku z wykonywanymi czynnościami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sportowej 1 oraz na Kąpielisku Miejskim przy Alei Łyska,
 2. praca przy monitorze ekranowym pow. 4/h na dobę i urządzeniach biurowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu maju 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym znajomość języków obcych (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne opatrzone dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Sportu" można:

 1. złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 24.06.2021r. w godzinach pracy Urzędu;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane