W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko urzędnicze ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Katarzyna Głuchowska, Cieszyn
uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Głuchowska. Kandydatka spełniła wymagania i oczekiwania stawiane w ofercie naboru, jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku. Pani Katarzyna Głuchowska wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw oraz zagadnień obowiązujących na stanowisku.
Szczegóły
stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urna znajdująca się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie; ePUAP; SEKAP

Treść

Cieszyn, dnia 12 marca 2021 r.

OR-1.2110.5.2021

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. realizacji zamówień publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: prawo, administracja, budownictwo,
 2. studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych,
 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego,
 4. ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 5. dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz umiejętność interpretacji przepisów ww. ustawy i aktów wykonawczych,
 6. znajomość przepisów prawnych:
 7. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 8. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, sumienność samodzielność, kultura osobista, umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku, kreatywność,
 9. umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office, OpenOffice, itp. internetu, poczty elektronicznej,
 10. chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji,
 11. dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizowanie powierzonych zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i właściwymi przepisami wewnętrznymi, w tym regulaminami udzielania zamówień publicznych, udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami w szczególności:
  1. sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł,
  2. publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przesyłanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  3. prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi.
 2. Udział w pracach komisji przetargowych lub/i kierowanie pracami komisji na podstawie odrębnego powołania przez Burmistrza Miasta, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i właściwymi przepisami wewnętrznymi, w tym w szczególności:
  1. odebranie od członków Komisji oświadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ustawy PZP oraz informowanie Kierownika Zamawiającego o okolicznościach skutkujących wyłączeniem lub odwołaniem członka komisji przetargowej;
  2. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;
  3. podział obowiązków i wykonywanie poszczególnych czynności dokonywanych poza posiedzeniami komisji;
  4. nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  5. prowadzenie postępowania w sposób umożliwiający jego zakończenie w możliwie najkrótszym - dopuszczalnym przepisami prawa - terminie;
  6. reprezentowanie Zamawiającego oraz Komisji na zewnątrz, w szczególności poprzez podpisywanie w jego imieniu wszelkich druków, oświadczeń, informacji, wezwań, zawiadomień itp.;
  7. podpisywanie i przekazywanie zaproszeń do udziału w postępowaniu, właściwych dla danego trybu udzielenia zamówienia, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego;
  8. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  9. informowanie Kierownika Zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Sporządzanie planów zamówień publicznych Urzędu i ich zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.
 5. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych gminy Cieszyn.
 6. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub/i sekretarza komisji przetargowych w Urzędzie.
 7. Bieżące doradzanie pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek miejskich w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 8. Bieżące informowanie pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek miejskich o istotnych zmianach w przepisach dotyczących realizacji zamówień publicznych.
 9. Współpraca z Wydziałem Finansowym Urzędu w zakresie prawidłowego wnoszenia, przechowywania oraz zwracania wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania warunków umowy;
 10. Każdorazowa kontrola i weryfikacja dokumentów przetargowych pod względem formalnoprawnym, w tym w szczególności wniosku o wszczęcie postępowania złożonego przez naczelnika wydziału lub kierownika biura.
 11. Współpraca z naczelnikami wydziałów, kierownikami biur i innymi pracownikami Urzędu Miejskiego, którym powierzono zadania dotyczące zamówień publicznych oraz kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze oraz w razie potrzeby na terenie Gminy Cieszyn,
 2. brak możliwości korzystania z windy,
 3. praca przy monitorze ekranowym pow. 4h na dobę i urządzeniach biurowych,
 4. praca pod presją czasu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w miesiącu lutym 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz numeru telefonu do kontaktu lub adresu poczty elektronicznej,
 2. curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisane,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca",
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane lub ma wpływ na ocenę doświadczenia zawodowego): świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, również obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, w przypadku kiedy kandydat jest w zatrudnieniu,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.),
 6. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 1. w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych" umieścić w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub SEKAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, z identycznym dopiskiem w temacie wiadomości,

w terminie do dnia 26.03.2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 26.03.2021 r. do godz. 14.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie. O dokładnej godzinie posiedzenia Komisji ds. naboru oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych sytuacjach rozmowa może zostać przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Stanisław Kawecki
 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane