W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2024.3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.3
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 4 lipca 2024 r.

OŚR.6220.3.2024.3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zbierania i przetwarzania odpadów przy ul. Frysztackiej 145 w Cieszynie, na dz. 120/1 obr. 64, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 3 września 2024 r., z powodu zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (do dnia 3 lipca 2024 r. nie wpłynęły od organów wymienionych w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 334794271, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  mgr Aleksander Dorda
  Naczelnik Wydziału
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego