W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2024.3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.3
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 25 marca 2024 r.

OŚR.6220.3.2024.3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. c) oraz pkt. 11, a także art. 30, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu przez Burmistrza Miasta Cieszyna do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zbierania i przetwarzania odpadów przy ul. Frysztackiej 145 w Cieszynie, na dz. 120/1 obr. 64.

Planowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Tym samym dla przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykorzystaniu istniejących i eksploatowanych instalacji, obiektów budowlanych oraz wydzielonych placów magazynowych na zakład zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne. Obszar inwestycji jest obecnie użytkowany jako zakład zbierania i przetwarzania odpadów. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się ze zwiększeniem mocy przerobowej w zakresie zbierania odpadów oraz rozszerzenia procesu i zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom przetworzenia. Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu użytkowania terenu. Roczna masa odpadów poddanych przetwarzaniu będzie wynosić maksymalnie 39 200 Mg. Procesy technologiczne prowadzone na terenie przedsięwzięcia mają na celu zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, segregację odpadów oraz przetwarzanie odpadów w procesach R12 i R3.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wszczęte zostało na wniosek z dnia 15 marca 2024 r. przedłożony przez firmę EKO-STELA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce przy ul. Żniwnej 9, reprezentowaną przez pana Łukasza Zakrzewskiego - prezesa zarządu. Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozpatrzenia wniosków i uwag oraz wydania decyzji w sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień - zgodnie z art. 77 ust. 1 przywołanej ustawy - są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie.

Z całością dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami organu prowadzącego oraz dostępnymi w terminie składania uwag i wniosków stanowiskami innych organów, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy urzędu. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy składać można w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Aleksander Dorda
  Naczelnik Wydziału
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego