W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2024.3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.3
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 25 marca 2024 r.

OŚR.6220.3.2024.3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3f, a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania - tj. podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie (rozumianym jako teren jego realizacji oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), że na wniosek z dnia 15 marca 2024 r. przedłożony przez firmę EKO-STELA Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Łukasza Zakrzewskiego - prezesa zarządu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zbierania i przetwarzania odpadów przy ul. Frysztackiej 145 w Cieszynie, na dz. 120/1 obr. 64.

Planowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Tym samym dla przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że przedłożony Burmistrzowi Miasta Cieszyna wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia podlega uzgodnieniu przez organy wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że przepis art. 10 § 1 jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 334794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 334794271, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Aleksander Dorda
  Naczelnik Wydziału
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego