W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.21.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.21.2023
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Anieli Kubica, współwłaścicielki nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 80/7 obr. 45, położonej w Cieszynie przy ul. Solnej.


Cieszyn, dnia 15 stycznia 2024 r.

SRM-II.6730.21.2023.JW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

zawiadamiam nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Anieli Kubica, współwłaścicielki nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 80/7 obr. 45, położonej w Cieszynie przy ul. Solnej

że na wniosek, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 23 marca 2023 r. Państwa Elżbiety i Marka Sojka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na działce nr 79/6 w obrębie nr 45, przy ul. Solnej w Cieszynie.

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową o następujących parametrach: powierzchnia zabudowy 290-310 m2; szerokość elewacji frontowej od 28 m do 30 m; 5-6 kondygnacji nadziemnych w części przyległej do budynku o adresie Solna 4 oraz 2 kondygnacje w części przyległej do budynku o adresie Solna 2; wysokość 5-6 kondygnacyjnej część budynku - do kalenicy głównej 19,5-22 m, do górnej krawędzi elewacji frontowej 14,5-17 m, dach dwuspadowy o kalenicy równoległej do ul. Solnej oraz kącie nachylenia połaci dachowych 35o - 37o, dwukondygnacyjna część budynku - dach płaski z zastosowanym zielonym dachem; powierzchnia biologicznie czynna – 20%.

Jednocześnie zawiadamiam, że organ wystąpił o uzgodnienie z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej oraz z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej – w odniesieniu do budynku objętego ochroną konserwatorską.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z przepisami art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ będzie dokonywać zawiadomienia o decyzji i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (strona internetowa: bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Obwieszczenia”).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Stosownie do treści art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego