W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.060.2.2022.8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.060.2.2022.8
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 19 października 2022 r.

OŚR.060.2.2022.8

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cieszyna

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Zgodnie z art. 48 ust. ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Cieszyna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie WOOŚ.410.454.2021.AB.3 z dnia 22.08.2022 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej NS-NZ.9022.21.91.2022 z dnia 1.09.2022 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że realizacja postanowień "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030" nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego dokumentu.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030" należy do dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 1 organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt. 2, może po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (wymienionym w art. 57) oraz z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (wymienionym w art. 58) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Cieszyna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie WOOŚ.410.454.2021.AB.3 z dnia 22.08.2022 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej NS-NZ.9022.21.91.2022 z dnia 1.09.2022 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030".

Odnosząc się do art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:

 1. Charakter działań przewidzianych w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030":
  1. Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć.
   Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wiąże się m.in. z ekonomiczną i ekologiczną analizą skutków wdrażania przedsięwzięć mających korzystnie wpłynąć na jakość powietrza na terenie miasta oraz ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.
  2. Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach.
   Działania planowane w dokumencie będą miały na celu m.in. poprawę jakości powietrza. Działania te są zbieżne z zapisami "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", którego zadaniem jest m.in. ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa.
  3. Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.
   Dokument wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ochrony środowiska na terenie miasta. Dokument ma umożliwić również pozyskiwanie środków na działania proekologiczne.
  4. Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.
   Realizacja zapisów dokumentu pozwoli na:
   • poprawę stanu środowiska, utrwalenie pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
   • rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców.
 2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko.
  1. Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań.
   Realizacja konkretnych działań dokumentu prowadzić będzie do poprawy jakości środowiska. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. Działania będą mieć pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Realizacja części przedsięwzięć może wymagać uszczegółowienia oraz opracowania oddzielnej oceny oddziaływania na środowisko konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.
   Realizacja dokumentu nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały.
  3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
   Realizacja konkretnych działań planu prowadzić będzie do poprawy jakości środowiska. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. Działania będą mieć pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Realizacja części przedsięwzięć będzie wymagała uszczegółowienia oraz opracowania oddzielnej prognozy oddziaływania na środowisko konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
  1. Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu.
   Do obszarów o szczególnych właściwościach naturalnych znajdujących się na terenie Cieszyna należą:
   • rezerwaty przyrody: Lasek Miejski nad Puńcówką, Lasek Miejski nad Olzą, Kopce;
   • obszar chronionego krajobrazu: Cieszyńskie Pogórze;
   • użytki ekologiczne: Łąki na Kopcach; Łęg nad Puńcówką;
   • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Lasek Miejski w Błogocicach, Bluszcze na Górze Zamkowej;
   • stanowisko dokumentacyjne: odkrywka cieszynitów.
  2. Na terenie Cieszyna pod względem chronologii orientacyjnie można podać, że około 300 obiektów zabytkowych Cieszyna (36 proc. ogółu zabytków) pochodzi z XIX wieku; 250 obiektów z XX wieku (30 proc.); 100 obiektów z XVIII wieku (12 proc.); ok. 20 obiektów z XVII wieku (ok. 2,5 proc.); 15 obiektów z XVI wieku (ok. 2 proc.); 3 obiekty z XV wieku oraz po 1 obiekcie z XIII wieku i XI wieku.
  3. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
   Na terenie Miasta Cieszyna występują formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowisko dokumentacyjne oraz pomniki przyrody (wymienione w poprzednim punkcie).

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem wskazują, że realizacja zadań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Załączniki

Powiadom znajomego