W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.060.1.2022.8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.060.1.2022.8
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 19 października 2022 r.

OŚR.060.1.2022.8

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cieszyna

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna".

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Cieszyna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie WOOŚ.410.453.2021.AB.3 z dnia 5.10.2022 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna".

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej NS-NZ.9022.21.82.2022 z dnia 19.11.2021 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna".

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że realizacja postanowień "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna" nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego dokumentu.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna".

Projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna" należy do dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 1 organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt. 2, może po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (wymienionym w art. 57) oraz z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (wymienionym w art. 58) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Jak wynika z art. 48 ust. 3 i 4 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy, a także stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. Projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna" jest opracowany wyłącznie dla obszaru Miasta Cieszyna, w jego granicach administracyjnych. Ponadto obecnie opracowywany dokument stanowi aktualizację "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna" przyjętych Uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r.

Aktualizacja obowiązujących założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dotyczy:

 • charakterystyki społeczno-gospodarczej gminy (dane demograficzne, gospodarcze, rolnictwo, infrastruktura budowlana),
 • charakterystyki stanu powietrza na terenie gminy pod kątem emisji zanieczyszczeń,
 • charakterystyki istniejącej infrastruktury energetycznej,
 • bilansu energetycznego gminy, a więc danych dotyczących zużycia nośników energii (energii elektrycznej, paliwa gazowych oraz ciepła) w poszczególnych grupach odbiorców (mieszkalnictwo, użyteczność publiczna, handel usługi przedsiębiorstwa, oświetlenie uliczne),
 • prognozy zapotrzebowania na energię,
 • możliwości współpracy między gminami ościennymi w zakresie systemów energetycznych,
 • możliwości wykorzystania zasobów energii odnawialnych.

Powyższe dane zostaną zaktualizowane do stanu roku 2020 (ostatni w pełni zbilansowany rok pod kątem zużycia energii).

Odnosząc się do art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:

 1. Charakter działań przewidzianych w projekcie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna":
  1. Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. Projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna" nie jest dokumentem, który szczegółowo określa zakres obszarów inwestycji, na których przewiduje się określone oddziaływania, a jedynie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Przygotowanie Projektu założeń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy, a jednocześnie może korzystnie wpłynąć na jakość powietrza na terenie gminy oraz ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.
  2. Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach.
   Działania, które mogą zostać objęte projektem będą miały na celu m.in. poprawę jakości powietrza. Działania te będą zbieżne z zapisami "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", którego zadaniem jest m.in. ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa.
  3. Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Dokument wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nakreśla ramy działań podejmowanych w celu ochrony środowiska na terenie miasta.
  4. Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.
   Przygotowanie projektu założeń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy, a jednocześnie może korzystnie wpłynąć na stan środowiska, jakość powietrza na terenie gminy oraz ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.
 2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko.
  1. Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań.
   Projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna" nie jest dokumentem, który szczegółowo określa zakres obszarów inwestycji, na których przewiduje się określone oddziaływania, a jedynie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Ewentualna realizacja niektórych przedsięwzięć może wymagać uszczegółowienia oraz opracowania oceny oddziaływania na środowisko konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Realizacja dokumentu nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne.
  3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
   Projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna" nie jest dokumentem, który szczegółowo określa zakres obszarów inwestycji, na których przewiduje się określone oddziaływania, a jedynie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Przygotowanie Projektu założeń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy, a jednocześnie może korzystnie wpłynąć na jakość powietrza na terenie gminy oraz ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.
 3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
  1. Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu.
   Do obszarów o szczególnych właściwościach naturalnych znajdujących się na terenie Cieszyna należą:
   • rezerwaty przyrody: "Lasek Miejski nad Puńcówką", "Lasek Miejski nad Olzą", "Kopce";
   • obszar chronionego krajobrazu: "Cieszyńskie Pogórze";
   • użytki ekologiczne: "Łąki na Kopcach"; "Łęg nad Puńcówką";
   • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: "Lasek Miejski w Błogocicach", "Bluszcze na Górze Zamkowej";
   • stanowisko dokumentacyjne: odkrywka cieszynitów.
    Na terenie Cieszyna pod względem chronologii orientacyjnie można podać, że około 300 obiektów zabytkowych Cieszyna (36 proc. ogółu zabytków) pochodzi z XIX wieku; 250 obiektów z XX wieku (30 proc.); 100 obiektów z XVIII wieku (12 proc.); ok. 20 obiektów z XVII wieku (ok. 2,5 proc.); 15 obiektów z XVI wieku (ok. 2 proc.); 3 obiekty z XV wieku oraz po 1 obiekcie z XIII wieku i XI wieku.
  2. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
   Na terenie Miasta Cieszyna występują następujące formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowisko dokumentacyjne oraz pomniki przyrody (wymienione w poprzednim punkcie).

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem wskazują, że realizacja zadań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Załączniki

Powiadom znajomego