W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.7.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 8 września 2020 r.

OŚR.6220.7.2020.2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b, a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, które stanowią działki nr: 1/5 w obr. 13, 10/2 i 11/2 w obr. 15, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 8/5, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/8, 10/1, 10/7, 11 i 12 w obr. 16, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/21, 3/3, 3/6, 3/8, 3/9, 17/7, 17/8, 19/4, 24, 31/2, 33/3, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 35/1, 35/2, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 36/2, 36/3, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62 i 63 w obr. 35, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 5/2, 7/4, 9, 10/19 i 41 w obr. 36 oraz 1/1, 1/2, 2/2, 4/2, 5, 7, 29 i 33 w obr. 37, usytuowane w rejonie ul. Stawowej, ul. Bielskiej i ul. Ustrońskiej w Cieszynie, że na wniosek z dnia 14 lipca 2020 r., przedłożony przez Fabrykę Automatyki FACH S.A. reprezentowaną przez pana Piotra Dytkowskiego - Prezesa Zarządu, a następnie uzupełniony przez wnioskodawcę w dniu 25 sierpnia 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pięciu budynków handlowo-usługowo-magazynowych z powierzchniami biurowymi i parkingiem, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Stawowej - na działkach nr 35/4, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9, 36/5 i 56 obr. 35.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego zagospodarowania nieruchomości, w tym obiektów produkcyjno-magazynowych oraz administracyjno-biurowych i budowę w tym miejscu 5 budynków handlowo-usługowo-magazynowych z powierzchniami biurowymi wraz z parkingiem i totemem reklamowym. Łączna powierzchnia zabudowy przedsięwzięcia wynosi 2,23 ha, a powierzchnia parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie ok. 1,37 ha. Planowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 i pkt 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Tym samym dla przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i j ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 8 września 2020 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zwrócił się o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 33 479 42 71, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Marek Fiedor
 
Starszy Inspektor
 
Wydziału Ochrony Środowiska
 
i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego