W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2017.3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017.3
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r., na wniosek pana Waldemara Gołębiewskiego – dyrektora Zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. Burmistrz Miasta Cieszyna wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy dla przemysłu motoryzacyjnego, zlokalizowanego na działce nr 1/31 obr. 78 w Cieszynie – na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie przy ul. Chemików 16.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam ponadto, że w dniu 4 września 2017 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zwrócił się o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Aleksander Dorda

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Powiadom znajomego