W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.275.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 25.06.2024
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat
Zarządzenie nr 0050.275.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 23.05.2024
Data zakończenia konsultacji 06.06.2024
Status konsultacji zakończone z raportem

ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472),

§ 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 23 maja 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 6 czerwca 2024 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
    1. przesłanych na adres: sekretariat@cuw.cieszyn.pl;
    2. złożonych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, pokój nr 103.
  4. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie i Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 25 czerwca 2024 r.

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.275.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2024 r. Przeprowadzenie konsultacji wynika z §4 ust. 1 uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3472). Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

Konsultacje trwały od 23 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym w wymienionej wyżej uchwale na stronie internetowej Cieszyna, BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz było dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 w pokoju 101.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie do CUW Cieszyn nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

  DYREKTOR
  Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
   
  mgr Paweł Szajor

Załączniki

Powiadom znajomego