W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.22.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 25.01.2024
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.22.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 10.01.2024
Data zakończenia konsultacji 24.01.2024
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.22.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień na dzień 10 stycznia 2024r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2024r.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: asyrokosz@um.cieszyn.pl,
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik, do niniejszego zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.22.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2024 r. Konsultacje odbyły się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 571) oraz wykonaniu Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna.

Przebieg i czas trwania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym przytoczonej powyżej uchwale:

 1. w "Wiadomościach Ratuszowych" Nr 1 (1085) z dnia 12 stycznia 2024 r
 2. na stronie internetowej Cieszyna;
 3. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
 4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Konsultacje trwały od dnia 10 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny, na adres: asyrokosz@um.cieszyn.pl.
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczony terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji: mimo braku uwag i opinii, zgodnie z § 3 ust. 5 przytoczonej powyżej Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r., konsultacje uważa się za ważne.

Zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich: w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Podsumowanie konsultacji: skierowanie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna, pod obrady Rady Miejskiej Cieszy

Cieszyn, dnia 25 stycznia 2024 r.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego