W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.704.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 20.12.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024
Zarządzenie nr 0050.704.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.12.2023
Data zakończenia konsultacji 19.12.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.704.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 06 grudnia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 06 grudnia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023r.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: skasprzak@um.cieszyn.pl.
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu).
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o przeprowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024 w następującym składzie:
  1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
  2. Maja Awramczuk - pracownik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego,
  3. Izabela Błaszczok - pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego,
  4. Beata Cher-Kożdoń - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  5. Sabina Kasprzak-Tecmer - pracownik Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  6. Anna Paliga-Raszka - pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  7. Maria Sobiecka - pracownik Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  8. Małgorzata Węgierek - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna - Krzysztofa Kaszturę.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024 ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.704.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 06 grudnia 2023 r. Konsultacje odbyły się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 571) oraz wykonaniu Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia projektu Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024.

Przebieg i czas trwania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym przytoczonej powyżej uchwale:

 1. na stronie internetowej Cieszyna;
 2. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Konsultacje trwały od dnia 06 grudnia 2023 r. do dnia 19 grudnia 2023 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny, na adres: skasprzak@um.cieszyn.pl.
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczony terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji: mimo braku uwag i opinii, zgodnie z § 3 ust. 5 przytoczonej powyżej Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r., konsultacje uważa się za ważne.

Zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich: w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024 pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, dnia 20 grudnia 2023 r.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego