W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.642.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 29.12.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
Zarządzenie nr 0050.642.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 16.11.2023
Data zakończenia konsultacji 30.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.642.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 30 listopada 2023 r.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: bss@um.cieszyn.pl
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam I zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

RAPORT O WYNIKACH
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.642.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 listopada 2023 roku. Konsultacje odbyły się na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii pochodzących od rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Przebieg i czas trwania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym przytoczonej powyżej uchwale:

 1. w "Wiadomościach Ratuszowych" Nr 23 (1081) z dnia 17 listopada 2023 r.;
 2. na stronie internetowej Cieszyna;
 3. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
 4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Konsultacje trwały od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny, na adres: bss@um.cieszyn.pl.
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia formularz uwag/opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 przytoczonej powyżej uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r., konsultacje uważa się za ważne.

Zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna uwzględniając przyjęte uwagi w ramach konsultacji z Mieszkańcami Cieszyna nr.: 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Cieszyn, dnia 29 grudnia 2023 r.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego