W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.627.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 29.11.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie nr 0050.627.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 14.11.2023
Data zakończenia konsultacji 28.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.627.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472),

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie pisemnych uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl;
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Ustalam treść ogłoszenia o konsultacjach w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i zamieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach podlega publikacji w Wiadomościach Ratuszowych.
 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Cieszyna.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.627.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadzór nad przebiegiem konsultacji projektu sprawował zespół powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.627.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku. Konsultacje trwały od dnia 14 listopada 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w gablocie na I piętrze i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 29 listopada 2023 r.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Przemysław Major
  II Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego