W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.597.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 20.11.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.597.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 31.10.2023
Data zakończenia konsultacji 14.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.597.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 31 października 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 14 listopada 2023 roku.
 4. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. platformy internetowej - publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii w wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres sport@um.cieszyn.pl,
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w "Wiadomościach Ratuszowych",
  2. Dodatkowych informacji będzie udzielała Pani Paulina Ligocka-Andrzejewska - Naczelnik Wydziału Sportu w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura
  I Z-ca Burmistrza Miasta

Cieszyn, 20 listopada 2023 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.597.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 2023 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Uchwałą Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: "Wiadomości Ratuszowe". Konsultacje trwały od dnia 31 października 2023 roku do dnia 14 listopada 2023 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sport@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wypłynęły żadne uwagi i opinie.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne pomimo nie wniesienia przez mieszkańców uwag i opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego