W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.596.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 20.11.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.596.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 31.10.2023
Data zakończenia konsultacji 14.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.596.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. Poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. Poz. 1327 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 31 października 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 14 listopada 2023 rok.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
    1. przesłanych na adres: sport@um.cieszyn.pl,
    2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
  4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura
  I Z-ca Burmistrza Miasta

Cieszyn, 20 listopada 2023 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.596.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 2023 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Uchwałą Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: „Wiadomości Ratuszowe”. Konsultacje trwały od dnia 31 października 2023 roku do dnia 14 listopada 2023 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sport@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie/uwagi od trzech organizacji.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały nr Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii:

Treść uwag/opinii Stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyna
1. W §2 ust.1 wykreślić słowa „który jest mieszkańcem gminy Cieszyn” i pozostawić zapis w brzmieniu: „Stypendium może otrzymać zawodnik, który reprezentuje barwy i jest członkiem klubu, stowarzyszenia lub fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie gminy Cieszyn, prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej – zwanych dalej „klubami sportowymi”. Uwaga o powyższej treści złożona została przez dwa kluby sportowe. Burmistrz Miasta Cieszyna przychyla się do wniesionej uwagi.
2. W §2. ust. 2 – ograniczyć przyznawanie stypendiów tylko dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Tym samym dostosować zapisy we wszystkich punktach tego ustępu wyłącznie do sportów olimpijskich i paraolimpijskich. Uwaga o powyższej treści złożona została przez trzy kluby sportowe. Burmistrz Miasta Cieszyna nie przychyla się do wniesionej uwagi i nie uznaje jej wprowadzenia za zasadne.
  3. W §2 ust.1 wykreślić słowa „który jest mieszkańcem gminy Cieszyn” i pozostawić zapis w brzmieniu: „Stypendium może otrzymać zawodnik, który reprezentuje barwy i jest członkiem klubu, stowarzyszenia lub fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie gminy Cieszyn, prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej – zwanych dalej „klubami sportowymi”. Zapis dotyczy również zawodników wypożyczonych okresowo do innych klubów spoza Gminy Cieszyn, ale mających status członka cieszyńskiego klubu macierzystego”. Burmistrz Miasta Cieszyna przychyla się do wniesionej uwagi i uznaje jej wprowadzenie za zasadne.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego