W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.525.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 21.11.2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030
Zarządzenie nr 0050.525.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 19.10.2022
Data zakończenia konsultacji 09.11.2022
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.525.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.
 2. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl.
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w "Wiadomościach Ratuszowych",
  2. Dodatkowych informacji będzie udzielał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Cieszyn, Rynek 1, I piętro pok. 119) w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Cieszyn 21 listopada 2022 r.

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030 było:

 • włączenie mieszkańców Cieszyna w tworzenie przedmiotowego projektu dokumentu;
 • zapewnienie mieszkańcom Cieszyna uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć związanych planowaniem rozwoju Miasta Cieszyna w sposób zrównoważony, jako czynnika bezpośrednio wpływającego na jakość życia;
 • zasięgnięcie opinii i zebranie propozycji mieszkańców Cieszyna istotnych dla podjęcia przez władze Miasta Cieszyna optymalnych decyzji w zakresie rozwoju Miasta Cieszyna w sposób zrównoważony.
 • pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
 • aktywizację środowisk lokalnych oraz kształtowanie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie Cieszyna,
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Przebieg konsultacji, w tym czas trwania

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.525.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Konsultacje przeprowadzone zostały od 19 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna.

3. Zastosowana forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzone były w formie:

 • platformy internetowej - publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii przesyłanych na adres urzad@um.cieszyn.pl,
 • zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

4. Ilość osób uczestniczących w konsultacjach

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

5. Merytoryczne podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030, przeprowadzone zostały na podstawie:

 • 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.);
 • 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.);
 • § 3 zasad i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna stanowiących załącznik do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471);
 • zarządzenia nr 0050.525.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030.

Konsultacje miały charakter ogólnomiejski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna.

Zgodnie z § 9 pkt. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna stanowiących załącznik do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl., 2020 r., poz. 3471), konsultacje uważa się za ważne.

6. Zestawienie wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich

W terminie określonym do przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

7. Rozstrzygnięcia lub rekomendowane kierunki działań

Zgodnie z § 9 pkt 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna stanowiących załącznik do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna Dz. Urz. Woj. Śl., z 2020 r., poz. 3471), konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Biorąc pod uwagę brak uwag wniesionych podczas konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030 powinien trafić pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w formie w jakiej został skierowany do konsultacji.

 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego