W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.391.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 16.08.2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.391.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 26.07.2022
Data zakończenia konsultacji 08.08.2022
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.391.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26.07.2022 r., a termin zakończenia na dzień 08.08.2022 r.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach w następującym składzie:
  1. Małgorzata Kubicius - kierownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
  2. Łukasz Foltyn - Administrator Targowiska Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
  3. Beata Pierchała-Lebioda - Starszy inspektor Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję: Małgorzatę Kubicius

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Konsultacje projektu uchwal Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.391.2022 z dnia 25 lipca 2022r.

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Cieszyna w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszy na w okresie od 26 lipca 2022 roku do dnia 8 sierpnia 2022 roku uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres:
  sekretariatmzd@mnzd.cieszyn.pl
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

 1. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 2. na stronie internetowej Cieszyna,
 3. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Zgodnie z § 9 ust.4 załącznika do Uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Cieszyn, dnia 16 sierpnia 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego