W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.195.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 07.05.2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi (Zarządzenie nr 0050.195.2021) projektu zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.195.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 15.04.2021
Data zakończenia konsultacji 28.04.2021
Status konsultacji zakończone z raportem

Treść

Zarządzenie Nr 0050.195.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472),

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 kwietnia 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie pisemnych uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl;
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Ustalam treść ogłoszenie o konsultacjach w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i zamieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach podlega publikacji w Wiadomościach Ratuszowych.
 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Cieszyna.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

RAPORT
Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.195.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2021 r. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 i ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

Cel konsultacji: celem przeprowadzania konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie

 • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: ochrona@um.cieszyn.pl;
 • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnione do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 załącznika przytoczonej powyżej uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna konsultacje uważa się ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, dnia 7 maja 2021 r.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane